”Hem­lig­he­ten är gans­ka en­kel, vi har myc­ket sten i jor­den som alst­rar vär­me”

Leva & Bo - - Min Drömträdgård -

NÄR TRÄD­GÅRDS­MÄS­TA­REN Skil­le hit­ta­de till­ba­ka till Sve­ri­ge ef­ter sju år i Yorkshi­re, Eng­land var det i Ramm­sjöstrand på Bjä­re­halvön som hon fann det lil­la hu­set med den rät­ta träd­går­den. Hu­set be­höv­de re­no­ve­ras och träd­går­den var nå­got till­tuf­sad men Skil­le såg det som en spän­nan­de ut­ma­ning. Skil­les grö­na pa­ra­dis lig­ger ba­ra ett par hund­ra me­ter från stran­den i det lil­la fis­ke­lä­get vid Skäl­der­vi­ken och på som­ma­ren kan det va­ra gans­ka blå­sigt. Ibland fly­ger blom­bla­den all värl­dens väg.

– Mitt störs­ta pro­blem här är vin­den. Det kan va­ra svårt att få det att växa som man vill. Man mås­te pla­ne­ra träd­går­den med många ”grö­na väg­gar”, per­go­lor och häc­kar som ska­par rums­käns­la och vär­me. Det blir näs­tan så att man ska­par små mikrokli­mat. I Eng­land byg­ger man upp sten­mu­rar som alst­rar vär­me och mot dem plan­te­rar man ro­sor för att de ska blom­ma ex­tra ti­digt. Det är in­tres­sant det där med sten som vär­me­käl­la. Vår po­ta­tis här på Bjä­re­halvön är känd för att va­ra så god. Hem­lig­he­ten är gans­ka en­kel, vi har myc­ket sten i jor­den som alst­rar vär­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.