”Dubbel­dör­rar­na mot al­ta­nen står öpp­na i prin­cip he­la som­ma­ren för då le­ver vi li­ka myc­ket ute som in­ne”

Leva & Bo - - Min Drömträdgård -

SKIL­LES HUS LIG­GER på en li­ten höjd och tom­ten är en gans­ka brant bac­ke som pla­nar ut i en stor gräs­mat­ta med ett an­tal gam­la frukt­träd. För att sud­da ut grän­sen mel­lan ute och in­ne står trädäc­ket på plin­tar för att kom­ma i sam­ma höjd som bot­ten­vå­ning­en i hu­set.

– Dubbel­dör­rar­na mot al­ta­nen står öpp­na i prin­cip he­la som­ma­ren för då le­ver vi li­ka myc­ket ute som in­ne.

Det är ba­ra någ­ra få sa­ker som hon ha­de ve­lat ta med sig hem från Eng­land: en läng­re växt­sä­song och de små sten­hu­sen med de där rik­ti­ga fin­träd­går­dar­na.

Det var i Yorkshi­re i Eng­land som Skil­le bör­ja­de sin grö­na kar­riär. Hon bod­de med man och dot­ter all­de­les i när­he­ten av Har­low carr, ett av Royal hor­ticul­tural so­ci­e­ti­es ut­bild­ningscen­ter med till­hö­ran­de vis­nings­träd­gård. Här ut­bil­da­de sig Skil­le till träd­gårds­mäs­ta­re och bör­ja­de där­ef­ter ta på sig upp­drag in­om träd­gårds­pla­ne­ring och sköt­sel. I dag har hon flyt­tat sin verk­sam­het till Bjä­re­halvön och hjäl­per pri­vat­per­so­ner och fö­re­tag med allt från träd­gårds­pla­ne­ring och växt­val till sköt­sel.

SAM­TI­DIGT HAR HEN­NES egen träd­gård ut­veck­lats till en mag­ni­fik växt­sam­ling, om­sorgs­fullt och vac­kert pla­ne­rad ut­an att va­ra för per­fekt.

– Det är li­te må­let med min träd­gård, att det in­te ska va­ra för till­rät­ta­lagt. När jag be­sök­te Chel­sea flo­wer show var vinnar­träd­går­den just en så­dan där här­ligt ruf­sig träd­gård. Li­te be­fri­an­de på nå­got sätt!

Att den som bygg­de hu­set för snart 100 år se­dan ock­så ha­de en be­då­ran­de gammel­dags träd­gård med sing­el­gång­ar, bux­bom­häc­kar och mäng­der av ro­sor har Skil­le sett på gam­la fo­ton. När hon flyt­ta­de in ha­de för­ra äga­ren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.