”Jag har all­tid sytt och till­ver­kat sa­ker”

Ma­de­le­i­ne Björ­fäll bör­ja­de till­ver­ka lam­por som för­äld­ra­le­dig. – Jag hit­ta­de inga som pas­sa­de till bar­nens rum så jag kläd­de om gam­la lampskär­mar med ja­pans­ka barn­ty­ger.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Hand­gjor­da lam­por, hur gör du?

– Jag ri­tar stom­mar­na till lam­por­na och så har jag en kil­le som svet­sar dem åt mig. Se­dan klär jag dem med tyg, nu­me­ra mest eko­lo­gis­ka ty­ger. Allt görs i Stock­holm.

Hur lär­de du dig hant­ver­ket?

– Jag har all­tid sytt och till­ver­kat sa­ker. Jag har gått kur­ser och en del har jag lärt mig av min mam­ma. Idén till Lamp­ver­ket fick jag un­der en för­äld­ra­le­dig­het när bar­nen skul­le få lam­por till si­na rum. Jag hit­ta­de inga lam­por som pas­sa­de så jag tog sa­ken i eg­na hän­der och någ­ra gam­la lampskär­mar kläd­des om med ja­pans­ka barn­ty­ger.

Hur såg din förs­ta lam­pa ut?

– Det var en barn­lam­pa med gi­raf­fer på.

Var hit­tar du al­la fi­na ty­ger?

– Ty­ger­na kan kom­ma från he­la värl­den. I bör­jan köp­te jag mest ja­pans­ka och ame­ri­kans­ka ty­ger, men nu är det mest eko­lo­gis­ka ty­ger från Tyskland. Ibland kan jag hit­ta nå­got ud­da tyg på nät­bu­ti­ken Et­sy.

Hur många oli­ka mo­del­ler har du?

– Mel­lan 15 och 20 styc­ken. Jag har fler än vad man ser i bu­ti­ken. Vil­ka som är po­pu­lä­ra kom­mer och går så jag va­ri­e­rar ut­bu­det.

Vil­ka lam­por är po­pu­lä­rast nu?

– Tak­lam­pa ECO i eko­lo­giskt vitt tyg. Den är 60 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Även den plat­ta­re mo­del­len som he­ter Ret­ro är myc­ket om­tyckt. Och den med Fri­da Kahlo i mönst­ret har sålt jät­te­bra.

Hur ser det ut hem­ma hos dig?

– Det är myc­ket vitt och lop­pis­pry­lar. Jag gil­lar sa­ker som stic­ker ut. Just nu sam­lar jag på guld­pen­dy­ler, gam­la vägg­kloc­kor. Al­la bil­der i nät­bu­ti­ken är fo­ta­de hem­ma hos oss.

Vad ska du gö­ra i som­mar?

– Först ska jag på en spän­nan­de fo­to­re­sa till Is­land. Jag och en ku­sin ska fo­ta och vand­ra. Se­na­re har jag och fa­mil­jen hyrt hus på Got­land. Och i au­gusti ska jag fjäll­vand­ra vid Keb­ne­ka­i­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.