”Jag är en rik­tig trend­nörd”

Leva & Bo - - Nyfiken På - Av DANIELLE DEASISMONT Fo­to JO­HAN LIN­DQVIST

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Jag är nog en rik­tig trend­nörd! Jag fal­ler of­ta för så­dant som är hett just nu men för­sö­ker sam­ti­digt ska­pa ett hem som känns per­son­ligt och har­mo­niskt. Nu har jag to­talt snö­at in på lin­netren­den, jag vill ha al­la tex­tili­er i lin­ne!

Vad är ditt bäs­ta in­red­nings­knep?

– Att må­la om är kanske det lät­tas­te och ro­li­gas­te kne­pet för att för­nya ett rum, en mö­bel el­ler nå­got an­nat. Jag har kä­rat ner mig to­talt i Nord­sjös ex­tra­mat­ta färg som är så­där matt och fin som jag gil­lar.

Hur bör­ja­de ditt in­red­nings­in­tres­se?

– Jag har all­tid haft ett in­tres­se för in­red­ning. Min sam­bo Jo­han och jag flyt­ta­de myc­ket un­der en kort pe­ri­od och to­tal­re­no­ve­ra­de många lä­gen­he­ter till­sam­mans, kanske var det där och då som mitt in­tres­se för in­red­ning tog fart på rik­tigt!

Var kö­per du helst in­red­ning?

– Jag gil­lar Ikea, El­los och Room.

Har du någ­ra som­mar­pro­jekt på gång?

– Tu­sen oli­ka! Det är li­te jag i ett nöt­skal, jag har all­tid mas­sor av pro­jekt på gång. Just nu hål­ler jag på att gö­ra i ord­ning vårt gäst­hus och vårt utekök.

Vil­ken in­red­ningstrend har du trött­nat på?

– Kop­par. Jag kan in­te för­stå hur jag kun­de vil­ja ha allt i kop­par.

Vil­ket köp är du mest nöjd med?

– Jag äls­kar vår sof­fa. Den är gi­gan­tisk och rätt svår att mö­ble­ra med men så ga­let skön och fin!

Vad är det bäs­ta med ditt hem?

– De gam­la trä­gol­ven och al­la gam­la de­tal­jer. Hu­set är byggt 1790 och när vi flyt­ta­de in var det to­tal­re­no­ve­rat så det vi gjor­de var att sli­pa gol­ven och må­la om väg­gar­na. Att det är li­te snett och vint, och att det in­te finns nå­got hus som är likt vårt, gjor­de att jag föll för det di­rekt.

Vil­ken är din fa­vo­rit­plats?

– På som­rar­na till­bring­ar vi näs­tan all tid ut­om­hus så vårt utekök på bak­si­dan är en fa­vo­rit­plats.

Vad är det vik­ti­gas­te i ett hem?

– Käns­lan. Att ska­pa har­mo­ni mel­lan de oli­ka rum­men och att ha nå­gon form av röd tråd. Jag vill att mitt hem ska kän­nas här­ligt att vis­tas i.

Vil­ken lyx un­nar du dig till hem­met?

– Grö­na väx­ter, jag spen­de­rar myc­ket tid och peng­ar på mi­na väx­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.