”Jag gil­lar in­te att fry­sa så golv­vär­me stod högst på öns­ke­lis­tan”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Han är helt ga­len i att sam­la på pry­lar. Helt plöts­ligt har han smu­git in nå­got här hem­ma som jag in­te ens märkt att han köpt. Sam­ling­en av Uppsala-Eke­by-ke­ra­mik är till ex­em­pel hans verk.

DEN RE­LA­TIVT NY­BYGG­DA atel­jén i träd­går­den är Li­sas ”tem­pel”. Det är här som hon ska­par sin konst. Pet­ter är skå­de­spe­la­re och an­ställd på Te­a­ter Hal­land. Det var hans jobb som fick dem att ta sitt pick och pack en dag för 24 år se­dan och flyt­ta från Stock­holm till Var­berg.

– Vi är spon­ta­na av oss! Det var ett pjäs­kon­trakt på ba­ra två må­na­der som fick oss att flyt­ta hit. Vi var gans­ka unga och Isak var ba­ra två år. Det var spän­nan­de att flyt­ta till en stad där ing­en av oss ha­de nå­gon an­knyt­ning.

För att kom­ma till Li­sas atel­jé mås­te man gå ge­nom träd­går­den. Det dof­tar av bå­de skog och hav – ha­vet lig­ger ba­ra någ­ra hund­ra me­ter bort. Atel­jén ser från fram­si­dan ut som vil­ket vit­må­lat träd­gårds­för­råd som helst. Men där in­ne finns av rymd, ljus och en un­der­bar ut­sikt över dam­men. Na­tu­ren kom­mer verk­li­gen nä­ra.

– Jag val­de att ha en ge­ne­rös tak­höjd. Som mest blev det fy­ra me­ter. Och jag gil­lar in­te att fry­sa så golv­vär­me stod högst på öns­ke­lis­tan.

Färg­fläc­kar­na på det råa be­tong­gol­vet vitt­nar om ett ak­tivt konst­när­skap och mot väg­gar­na lu­tar Li­sas rik­tigt sto­ra mål­ning­ar i vän­tan på att häm­tas upp av de som be­ställt dem el­ler att forslas till ut­ställ­ning­en Af­for­dab­le art fair i Stock­holm. I höst kom­mer Li­sa att stäl­la ut på gal­le­ri He­ra i Stock­holm och gal­le­ri Loh­me i Mal­mö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.