Här­lig som­mar­stil i skär­gårds­hu­set

Cat­he­ri­ne och Da­ni­el läm­na­de li­vet på ön i Gö­te­borgs skär­gård men läng­tan till­ba­ka blev för stor. Nu har fa­mil­jen byggt sitt som­mar­dröm­hus med gott om plats för fa­milj och hus­djur.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av LOT­TA JANS­SON Fo­to ANN- CHAR­LOT­TE FÄGERLIND

CAT­HE­RI­NE OCH DA­NI­EL bod­de per­ma­nent­på ön i Gö­te­borgs skär­gård i sju år, läng­ta­de till fast­lan­det och sål­de Cat­he­ri­nes för­äld­rars gam­la som­mar­hus. Men läng­tan till­ba­ka kom ome­del­bart, så 2007 bygg­de de sitt dröm­hus på and­ra si­dan ön. Här ryms in­te ba­ra fa­mil­jen ut­an dju­ren och od­ling­ar­na som be­ty­der nå­got all­de­les ex­tra för Cat­he­ri­ne.

Bå­de Cat­he­ri­ne och Da­ni­el fi­ra­de si­na som­mar­lov på ön, men det var i Gö­te­borg de möt­tes, fjor­ton och fem­ton år gam­la.

– Da­ni­els fa­milj ha­de hus på and­ra si­dan ön, så vi ha­de ald­rig setts ti­di­ga­re, be­rät­tar Cat­he­ri­ne.

I stäl­let möt­tes de i stan och bör­ja­de um­gås. När Cat­he­ri­ne var tju­go fick hon ta över si­na för­äld­rars som­mar­hus som blev hen­nes och Da­ni­els ge­men­sam­ma

SO­LIG PLATS

1 2 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.