”En bland­ning mel­lan som­mar­hus­stil och sa­ker med en histo­ria är min me­lo­di”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

pro­jekt. Da­ni­el är hän­dig och bac­kar säl­lan när Cat­he­ri­ne­kom­mer med nya idéer och pro­jekt. Som­mar­hu­set­blev ett stort pro­jekt, det bygg­des om och till och till­slut flyt­ta­de fa­mil­jen ut per­ma­nent.

Da­ni­el pend­la­de till ar­be­tet i Gö­te­borg och Cat­he­ri­ne var hem­ma med de två då små bar­nen. Men ef­ter sju år kän­de de att det var dags att läm­na öli­vet.

I Gö­te­borg tog de över Da­ni­els för­äld­rars hem och även där bör­ja­de pro­jek­ten ta fart. Men när de fick möj­lig­het att byg­ga ett helt nytt hus på ön tog de chan­sen.­Till­sam­mans bör­ja­de de skis­sa och pla­ne­ra och med hjälp av ar­ki­tek­ten och tilli­ka Da­ni­els bäs­ta kom­pis ska­pa­de de sitt dröm­hus.

– Vi ha­de en öns­kan om att bar­nen skul­le ha var sitt rum, men un­der ti­den vi bygg­de kom El­len, be­rät­tar Cat­he­ri­ne.

NU HAR DOCK bar­nen eg­na rum igen, Char­lot­te har fått sitt eget krypin i gäst­hu­set på 25 kvadrat­me­ter.

Högt i tak och en öp­pen plan­lös­ning var två öns­ke­mål från Cat­he­ri­ne och Da­ni­el. Hu­set har en här­lig rymd och känns be­tyd­ligt stör­re än de 125 kvadrat­me­ter som är tillå­tet att byg­ga på ön.

På ut­si­dan ser det ut som ett klas­siskt skär­gårds­hus som smäl­ter in i ber­gen och na­tu­ren. In­ne möts vi av en spän­nan­de kon­trast mel­lan den re­na dans­ka sti­len där föns­ter­fo­der, golv- och tak­lis­ter sak­nas, och al­la fi­na lop­pis­fynd Cat­he­ri­ne hit­tat och stän­digt le­tar ef­ter.

– En bland­ning mel­lan som­mar­hus­stil och gam­la sa­ker med en histo­ria är min me­lo­di, sä­ger Cat­he­ri­ne.

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.