”Här ute upp­le­ver jag na­tu­ren på ett an­nat sätt”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Re­dan när de bod­de i som­mar­hu­sets skaf­fa­de Cat­he­ri­ne­höns och bör­ja­de od­la grön­sa­ker. Ett in­tres­se som ökat för var­je år, 2012 bygg­de de sitt här­li­ga växt­hus. Växt­hu­set bygg­des ut­i­från ber­get. Da­ni­el har byggt och Cat­he­ri­ne kom­mit med idéer. Allt ma­te­ri­al har frak­tats hit med båt och sen bu­rits över ber­gen.

– Jag ha­de en dröm om att ha sto­ra trä­dör­rar i gam­mal stil till växt­hu­set, en dröm Da­ni­el för­verk­li­ga­de, be­rät­tar Cat­he­ri­ne.

Od­ling­ar­na och växt­hu­set är ett in­tres­se som tar allt stör­re plats och det är när Cat­he­ri­ne får på­ta och fixa som hon trivs all­ra bäst. Un­der 2014 gick hon en ettå­rig ut­bild­ning i Ding­le med in­rikt­ning på od­ling i växt­hus. Od­ling­ar­na i pall­kra­gar­na dig­nar över och sås från frö på ti­dig vår. Un­der he­la som­ma­ren och sto­ra de­lar av hös­ten är fa­mil­jen själv­för­sör­jan­de på grön­sa­ker. Bar­nen äter ba­ra mam­mas egenod­la­de gur­kor, för gur­kor­na i af­fä­ren sma­kar in­te alls li­ka bra.

NÄR DET ÄR dags att flyt­ta hem ef­ter som­mar­lo­vet fort­sät­ter Cat­he­ri­ne att pend­la ut till ön för att skör­da och ta hand om allt som na­tu­ren ger.

– Jag saf­tar och syl­tar det mesta, be­rät­tar Cat­he­ri­ne. Det som in­te an­vänds av fa­mil­jen el­ler ges bort till släkt och vän­ner säl­jer hon på den lo­ka­la mark­na­den.

Hö­nor­na som vär­per i snitt ett ägg per dag är kvar på ön en bit in på hös­ten, se­dan får även de flyt­ta med in till

STO­RA FÖNS­TER 7 8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.