En­kel­het i al­la for­mer går ald­rig ur ti­den

Leva & Bo - - Redaktören -

DET FINNS EN in­red­nings­stil som ald­rig blir omo­dern. Ja, det kanske finns fle­ra, men in­te många är så säk­ra kort som en­kel­he­ten. Den går ald­rig ur ti­den. Dess­utom går den att va­ri­e­ra – be­ro­en­de på om du gil­lar gam­la sa­ker el­ler nya pry­lar, lop­pis­fynd el­ler de­sign­möb­ler.

I det här num­ret av LE­VA & BO häl­sar vi på i det lil­la At­te­falls­hu­set som fa­mil­jen har in­rett på tom­ten. Här kan gäs­ter­na bo när de häl­sar på och här hu­se­rar ung­do­mar­na där­e­mel­lan. Hu­set är in­rett i en rik­tigt som­rig stil, med tras­mat­tor, lop­pis­fynd och röd­vit­ran­di­ga över­kast. På si­dan 16 kan du in­spi­re­ras om du vill in­re­da en­kelt och som­rigt på li­ten yta.

Victo­ria och Nick­las läng­ta­de hem till Väst­kus­ten och bygg­de ett nytt hus vid ha­vet. Läs mer om dem på si­dan 22, om du läng­tar ef­ter att bo nä­ra ha­vet och in­re­da i en en­kel skär­gårds­stil.

När Anna in­red­de sin lil­la kolonistuga gjor­de hon det med enk­la me­del. Hon må­la­de allt i vitt med ljus­blå golv och fyn­da­de möb­ler på lop­pi­sar. På si­dan 44 kan du lä­sa om hen­nes ljuv­li­ga lil­la stu­ga som har bli­vit ett rik­tigt pa­ra­dis. Här le­ver hon ett en­kelt som­mar­liv ut­an rin­nan­de vat­ten och hon äls­kar det!

Kanske är det på som­ma­ren som den enk­la, funk­tio­nel­la sti­len pas­sar bäst men var­för in­te in­spi­re­ras och an­vän­da den året om? Att hål­la det lätt­skött och snyggt en­kelt pas­sar var­je års­tid och är vil­samt kre­a­tivt.

I det här num­ret hit­tar du ock­så en stor gui­de till ute­rum och växt­hus. Här kan du för­länga som­ma­ren och nju­ta av års­ti­der­na. Läs mer på si­dan 34.

Den här som­ma­ren stortrivs la­ven­deln. På si­dan 42 kan du lä­sa om den vack­ra väx­ten.

Lätt­la­gad mat med som­marsma­ker hit­tar du på si­dan 54. Och på si­dan 60 får du här­li­ga re­cept gjor­da på fra­sig fi­lo­deg. Låt även som­mar­ma­ten gå i en­kel­he­tens tec­ken!

”Låt även ­som­mar­ma­ten gå i en­kel­he­tens tec­ken!”

3 Fin på bor­det är du­ken från Cha­mois, 810 kro­nor, LE­VA&BO Shop­ping.

1 Kru­ka i plåt i de­sign av Ernst Kir­ch­s­te­i­ger, 498 kro­nor, Royal­de­sign.se.

4 Press­kan­na för ­kaf­fet, 499 kro­nor, Ba­ga­ren och koc­ken.

2 Söt lyk­ta i rot­ting, 249 kro­nor, H&M ho­me.

KATARINA FORS­BERG Tf redaktör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.