”Skrä­pet har bli­vit till vack­ra skat­ter”

Glas­skär­vor som sli­pats sil­kes­le­na av vå­gor, sand och tid. I Maria Meiss­ner Bergs hän­der blir de vack­ra smyc­ken och fo­to­prints.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Vad är havs­glas?

– Det är ett fe­no­men som jag upp­täck­te när jag flyt­ta­de till Skå­ne. Här finns det jät­te­vack­ra glas­bi­tar på strän­der­na som gans­ka många sam­lar på. Jag fun­de­ra­de på vad man skul­le kun­na gö­ra med dem. När jag sök­te på nä­tet för­stod jag att det här med ”sea glass”, havs­glas, är jät­testort värl­den över. Jag hit­ta­de ing­en i Sve­ri­ge som gjor­de smyc­ken av dem så då bör­ja­de jag.

Vad är det som fa­sci­ne­rar?

– Att det är skräp som bli­vit till vack­ra skat­ter. Att det är na­tu­ren som för­vand­lar glas­skär­vor­na och gör dem sil­kes­le­na av vå­gor, sand och tid.

Vad gör du av dem?

– Smyc­ken och fo­to­prints med mo­tiv av havs­glas. Jag gör även till ex­em­pel en am­pel­vas som ser ut som ett gam­malt glas­flö­te.

Var hit­tar du glas­bi­tar­na?

– De finns på stäl­len där man förr har kas­tat hus­hålls­so­por och an­nat av­fall. Det är vis­sa strän­der där det finns gans­ka myc­ket, jag har le­tat mig fram till de bäs­ta stäl­le­na.

Tan­kar kring gla­sens oli­ka fär­ger?

– Vitt, brunt och grönt är de van­li­gas­te fär­ger­na och de kom­mer från gam­la glas­flas­kor och pils­ner­flas­kor. Men du kan även hit­ta blått, tur­kos och rött även om det är mer säll­synt. De ovan­li­ga fär­ger­na kan man säl­ja, det finns en in­ter­na­tio­nell mark­nad för det.

Be­rät­ta, vem är du?

– Jag ut­bil­dad hög­sta­di­e­lä­ra­re och job­ba­de i tio år som bland an­nat histo­rie­lä­ra­re. När jag fick mitt tred­je barn vil­le jag gö­ra nå­got an­nat och star­ta­de ett fö­re­tag för histo­ri­e­för­med­ling, mu­sei­pe­da­go­gik med me­ra. Det här med havs­glas ba­ra smög sig på. En del av vins­ten skän­ker du bort, be­rät­ta!

– Ja, en del av vins­ten går bland an­nat till Världs­na­tur­fon­dens Räd­da Ös­ter­sjön. Det känns ock­så bra att när jag le­tar havs­glas på strän­der­na så sam­lar jag även in skräp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.