”Jag kom­mer gär­na med idéer som Nick­las se­dan för­verk­li­gar”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

­uterummet bygg­des till. Ett rum de an­vän­der fli­tigt året om, det är vin­ter­bo­nat och ger plats för fa­mil­jens sto­ra um­gänge. Från uterummet kan de nju­ta av ut­sik­ten och se ha­vets skift­ning­ar.

– Jag kom­mer gär­na med idéer som Nick­las se­dan för­verk­li­gar. Oftast är det snic­ka­re som får gö­ra grov­job­bet, se­dan tar Nick­las gär­na vid och av­slu­tar, sä­ger Victo­ria.

2011 VAR DET dags att ska­pa än­nu li­te mer mys­käns­la i hu­set när ka­mi­nen sat­tes in. Det var in­te ett helt en­kelt pro­jekt, då de vil­le ha en ka­min som de kun­de nju­ta av bå­de från uterummet och vardagsrummet. Den skul­le dess­utom pla­ce­ras i den gam­la yt­ter­väg­gen.

– Till slut hit­ta­de vi en kil­le som var in­tres­se­rad av spännande lös­ning­ar och hjälp­te oss att byg­ga ka­mi­nen som blev pre­cis som vi öns­ka­de, sä­ger Victo­ria.

Är fa­mil­jen på se­mes­ter är det in­te säl­lan som de får föl­ja med Victo­ria i in­red­nings­af­fä­rer. Där äg­nar hon gär­na många tim­mar åt att hit­ta pre­cis det hon sö­ker.

Victo­ria har all­tid ögo­nen öpp­na och häm­tar in­spi­ra­tion från nä­tet, instagram, tid­ning­ar, böc­ker och blog­gar.

Ef­ter fle­ra in­red­nings­kur­ser fanns en dröm om att kun­na gö­ra nå­got mer med sitt in­red­nings­in­tres­se. Där­för har Victo­ria och Nick­las ny­li­gen star­tat en web­bu­tik där de er­bju­der pro­duk­ter de tyc­ker om.

– Vi säl­jer li­te av var­je på oak­way­in­te­ri­or.se, sä­ger Victo­ria.

8 9 MYC­KET LJUS

En öpp­ning mel­lan hal­len och vardagsrummet ger ett trev­ligt ljusin­släpp och är en in­red­nings­de­talj som stic­ker ut. Här tänds of­ta ljus i lyk­tan från House doctor. ÖP­PET KÖK

Fa­mil­jen har valt en öp­pen plan­lös­ning i kö­ket från Ve­dum. Lam­pan kom­mer från Ar­til­le­ri­et. NYA HAND­TAG

Det här­li­ga kö­ket blir of­ta en sam­lings­punkt. Hand­tag och luc­kor har fa­mil­jen hun­nit by­ta se­dan hu­set bygg­des. Köks­bor­det har Nick­las byggt och vid det står To­lix-sto­lar.

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.