”Vi föll för plan­lös­ning­en och den trivs vi ­fort­fa­ran­de med”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Nå­got de in­te var nöjd med i det nya hu­set var den trånga hal­len. Men det tog åt­ta år in­nan de viss­te hur de vil­le ha det.

– Ti­di­ga­re kom vi rätt in i hu­set och med den nya hal­len har vi fått en mer om­bo­nad och av­grän­sad hall, sä­ger Nick­las.

Att väl­ja en mörk hall är in­te ”rätt” en­ligt många in­red­nings­te­o­ri­er, men som en kon­trast till de i öv­rigt vi­ta väg­gar­na känns det om­bo­nat och helt rätt.

FÖR­RA ÅRET FIX­A­DE fa­mil­jen med det se­nas­te pro­jek­tet – en pool. Trots att de bor nä­ra ha­vet och har en bad­båt vid bryg­gan är det många da­gar då den svens­ka som­ma­ren in­te in­bju­der till ett dopp i ha­vet. Nu kan de i stäl­let bju­da in fa­milj och vän­ner till här­li­ga bad i den 28 gra­der var­ma poo­len.

Nå­got som all­tid är vik­tigt när de re­no­ve­rar och byg­ger är att ska­pa nå­got som är håll­bart och bra för mil­jön. När poo­len skul­le byg­gas var det där­för vik­tigt att hit­ta bra lös­ning­ar och ma­te­ri­al.

– Jag sök­te myc­ket på nä­tet om oli­ka pool­lös­ning­ar men fann in­te all­tid det jag sök­te, sä­ger Victo­ria. Så då star­ta­de jag blog­gen, pool­boom.se som blev som en dag­bok för vårt byg­ge, sä­ger Victo­ria.

Det sto­ra pooldäc­ket har byggts av kärn­vir­ke som har ett na­tur­ligt röt­skydd och är minst li­ka håll­bart som tryc­kim­preg­ne­rat men helt gift­fritt. Poo­len som kom­mer från Mi­a­mi pool är klor­fri, ett öns­ke­mål de ock­så ha­de.

– Med ti­den kom­mer trädäc­ket få en mer grå ny­ans, sä­ger Victo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.