”Reg­nar det vän­tar jag med att dis­ka tills att det har klar­nat upp”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

LÄNGS MED SVARTÅN i Väs­terås lig­ger det gam­la ko­lo­ni­om­rå­det Biskop­säng­en. Här lig­ger välsköt­ta små hus och träd­går­dar vid åkan­ten – in­te långt från stads­kär­nan och oer­hört idyl­liskt.

– Jag har var­ken bil el­ler kör­kort, så det pas­sar mig per­fekt, sä­ger Anna som har en el­cy­kel som hon an­vän­der när hon åker och hand­lar el­ler åker in till lä­gen­he­ten.

– Det är mitt bäs­ta köp, sä­ger hon. Det tar ba­ra sju mi­nu­ter från lä­gen­he­ten och hit, det är per­fekt om det är då­ligt vä­der el­ler så.

Den gu­la ko­lo­nistu­gan köp­te hon till­sam­mans med sin man för tolv år se­dan. Då re­no­ve­ra­de de hu­set och gjor­de om he­la träd­går­den.

– Jag blev än­ka för åt­ta år se­dan, och då tog jag bland an­nat bort ta­ket och öpp­na­de upp till nock i vardagsrummet. Sov­rum­met vi ha­de tog jag bort och gjor­de ett li­tet sov­loft till mig själv, sä­ger Anna.

STU­GAN ÄR IN­REDD med lju­sa och lät­ta möb­ler, det mesta har hon hit­tat på lop­pi­sar el­ler ta­git med sig från stan när hon byt­te till en li­ten lä­gen­het.

– Jag be­hö­ver in­te så myc­ket sa­ker, sä­ger Anna. Jag vill ha det fint, men det be­hö­ver in­te kos­ta så myc­ket.

Gol­ven är må­la­de i en här­lig, ljus­blå färg och väg­gar­na är vi­ta. I det lil­la kö­ket ryms spis och kyl­skåp och en li­ten ar­bets­bänk.

– Dis­kar gör jag ute, det är så my­sigt. Och reg­nar det vän­tar jag med att dis­ka tills att det har klar­nat upp.

Ett var­dags­rum med en li­ten tv, en mat­sals­del och ett

Den gu­la, lil­la ko­lo­nistu­gan lig­ger i Biskop­säng­en vid Svartån i Väs­terås.

5

Al­li­um och pi­o­ner längs med sta­ke­tet. Anna bor i stu­gan från maj till sep­tem­ber. DIS­KAR UTE Det my­si­ga diskrum­met har Anna gjort i ord­ning av gam­malt vir­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.