”Jag vill ha det fint, men det be­hö­ver in­te kos­ta så myc­ket”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

gäst­rum ryms ock­så i hu­set. Det finns var­ken vat­ten el­ler av­lopp i ko­lo­nistu­gan. Dricks­vat­ten finns att häm­ta vid spe­ci­el­la kra­nar på om­rå­det, och to­a­lett och dusch finns i en för­e­nings­stu­ga.

– Det är en­kelt, och det kanske in­te pas­sar al­la, men jag tyc­ker att det är un­der­bart.

Anna har lå­tit in­stal­le­ra en ka­min i vardagsrummet som hon an­vän­der om det blir li­te ky­ligt.

– Ti­di­ga­re fanns det ele­le­ment här, men det blev gans­ka dyrt. Elen är myc­ket dy­ra­re här ute, jag vet fak­tiskt in­te var­för.

ANNA HAR IN­RETT he­la stu­gan i blå to­ner.

– Jag vil­le ha det så att al­la sa­ker pas­sar ihop. Det är ju gans­ka li­tet och blir lätt rö­rigt an­nars, sä­ger hon.

Den lil­la träd­går­den som rym­mer det mesta i blom­väg vatt­nar Anna med vat­ten från Svartån.

– Jag har nog all­tid va­rit in­tres­se­rad av hem­in­red­ning och blom­mor, sä­ger Anna som spen­de­rat många vint­rar med att re­sa bland an­nat till In­di­en. I långa pe­ri­o­der har hon även bott i Spa­ni­en.

– Jag job­ba­de länge i re­sebran­schen och dess­utom har jag rest väl­digt myc­ket. Nu är jag in­te läng­re li­ka ny­fi­ken, så jag flyt­tar ba­ra ut­om­lands på vint­rar­na för att slip­pa ky­lan. Se­nast bod­de jag i Ner­ja i Spa­ni­en och i sep­tem­ber flyt­tar jag dit igen. Jag står in­te ut med vint­rar­na i Sve­ri­ge.

Här och där syns små re­se­min­nen från In­di­en. Den vack­ra häng­mat­tan är där­i­från, och här tar Anna sig en tupp­lur i skug­gan. Över­allt i träd­går­den finns små sitt­grup­per ut­pla­ce­ra­de ef­ter so­lens gång.

– Här sit­ter jag of­ta på kväl­lar­na, sä­ger Anna och vi­sar en rot­ting­grupp längs väg­gen.

6 7 8 GAM­LA BIL­DER

Anna har sam­lat fo­to­gra­fi­er i run­da ra­mar un­der en högt pla­ce­rad hyl­la. VITT & BLÅTT

I gäst­rum­met häng­er ­gar­di­ner av tur­kost tyg s­om Anna har sytt. SKÖN VÄR­ME

Ka­mi­nen har Anna ­in­stal­le­rat i vardagsrummet i stu­gan. Ti­di­ga­re fanns här ele­le­ment, men det blev dyrt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.