Bok­smak: Lit­te­rär ne­po­tism!

Leva & Bo - - Redaktören - Cla­ra Eli­as­son Redaktör på Boo­kBe­at.

Vad har en käns­lig skild­ring av vänskap, en mo­dern re­la­tions­ro­man och en kvick dec­ka­re ge­men­samt? Jo, de är al­la skriv­na av alex schul­mans vän­ner. Väl­kom­na till rygg­dun­kar-klub­ben!

A lex Schul­mans tips öpp­nar upp för oss and­ra, van­li­ga död­li­ga att bli rent av ra­san­de, så­ra­de och kränk­ta. Men låt bli! För vad gör egent­li­gen det när Alex vän­ner är lit­te­rärt be­gå­va­de?

Det är näm­li­gen så att jag säl­lan grå­tit som jag gjort till Sund­ströms ”Bo­el & Oscar”, ald­rig fnitt­rat så igen­kän­nan­de som till ”En till­fäl­lig lös­ning” och Bleys ”Lyc­ke” läm­na­de mi­na nag­lar i ett oför­låt­ligt ned­bi­tet till­stånd.

Alex bok­smak präglas in­te en­bart av ne­po­tis­mens nå­got dunk­la slö­ja, jag skön­jer även stråk av ett topp­lis­te­be­te­en­de med Haags drab­ban­de ”Det är nå­got som in­te stäm­mer” och GWs orubb­li­ga ”Bomb­ma­ka­ren och hans hust­ru”.

Och nå­gon­stans, där mel­lan topp­lis­tor­na och svå­ger­po­li­ti­ken, skym­tar jag en episk Pu­lit­zer Pri­ze-vin­na­re. Där har vi Ant­ho­ny Do­err och hans glim­ran­de mäs­ter­verk ”Lju­set vi in­te ser”.

Följ Alex tips och du kom­mer att få en sa­go­lik bok­som­mar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.