Välj glas­si­ga fär­ger & baka med blå­bär

Leva & Bo - - Redaktören -

ATT HA EN träd­gård är bland det här­li­gas­te som finns. Även om det ibland in­ne­bär en hel del ar­be­te och ve­der­mö­dor i form av mör­darsnig­lar el­ler kons­tigt vä­der, så är det of­tast än­då nå­got som lö­nar sig i läng­den. Man får så myc­ket till­ba­ka. Och så glöm­mer man bort hur job­bi­ga en del sa­ker har va­rit. Där­e­mot be­går man en hel del miss­tag – det är ound­vik­ligt. Det är till ex­em­pel in­te att re­kom­men­de­ra att trim­ma gräs i lång­kjol!

Stefan och Su­san­ne, som du kan lä­sa om på si­dan 44, gjor­de en hel mas­sa miss­tag i sin träd­gård i bör­jan. Till slut blev de så många att de var på väg att flyt­ta från hu­set. Men av en slump lär­de sig Su­san­ne allt mer om väx­ter, hur de ska plan­te­ras och var, och nu har fa­mil­jen ett gröns­kan­de pa­ra­dis som de in­te vill läm­na för allt i värl­den. I den lil­la träd­går­den finns det små, av­skil­da rum med gång­ar, ljuv­li­ga pe­ren­ner, växt­stöd och ste­nan­lägg­ning­ar. Pre­cis som man vill ha det.

Fa­mil­jen Svens­son le­ta­de länge in­nan de hit­ta­de sitt dröm­hus i skåns­ka Arild. Nu har de in­rett som­mar­hu­set i en ru­stik, en­kel stil som pas­sar för um­gänge med barn och barn­barn. Läs mer om dem på si­dan 22.

Mo­na och Christer har en vac­ker ute­plats med havsutsikt. Fun­de­rar du på att an­läg­ga en ny al­tan el­ler lik­nan­de? På si­dan 34 tip­sar vi om nya, snyg­ga sten­golv och sta­ket.

Att mixa fär­ger på li­te oli­ka sätt är uppli­van­de. På si­dan 16 har vi in­rett med ro­sa & gult och blan­dat upp med lyx­i­ga, blan­ka de­tal­jer. En rik­tigt glas­sig in­red­nings­stil som in­spi­re­rar.

På si­dan 54 tip­sar vi om läck­ra re­cept med fläsk­fi­lé, lyx­i­ga bjud­rät­ter som dess­utom är lätt­la­ga­de. Till ef­ter­rätt blir det gott med blå­bär. På si­dan 60 kan du baka kaka, paj el­ler blå­bärs­hjär­tan. För i år är det ett rik­tigt blå­bär­sår och att ta till­va­ra sko­gens blåa bär och baka är verk– li­gen som­mar.

Myc­ket nö­je med läs­ning­en!

”Att ta till­va­ra sko­gens bär är som­mar”

KA­TA­RI­NA FORSBERG Tf redaktör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.