”Jag har all­tid ri­tat och må­lat”

Myc­ket svart och vitt är det i Mag­da­le­na Ty­bo­nis tav­lor. – Mi­na bil­der ska passa in över­allt, sä­ger hon. Nu kan du kö­pa hen­nes tav­lor via LE­VA&BO.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av KA­TA­RI­NA FORSBERG

Be­rät­ta om dig själv.

– De som kän­ner mig sä­ger att jag all­tid har hål­lit på och ri­tat och må­lat. Nu har jag änt­li­gen gjort nå­got av det. Jag har all­tid va­rit väl­digt konst­när­lig. Först nu når jag ut till många med mi­na af­fi­scher och prints. Hur kom det sig att du bör­ja­de säl­ja di­na bil­der?

– Det var i de­cem­ber 2014, jag var mam­ma­le­dig med mitt tred­je barn och jag var ock­så ar­bets­lös. Jag tog fram pap­per och pen­na och bör­ja­de ri­ta då, jag ha­de haft en pa­us på någ­ra år och nu tog det fart. Då tänk­te jag att det är dags att gö­ra någon­ting åt det nu.

Bör­ja­de du säl­ja i din egen webb­s­hop?

– Ja, och i en bu­tik här i stan. Se­dan ha­de jag kon­takt med fle­ra webb­s­hop­par och det spred sig.

Hur är din stil?

– Det är myc­ket svart­vitt, myc­ket kon­tras­ter och gans­ka mo­no­kromt. Mi­na bil­der är gans­ka enk­la och pas­sar i väl­digt många hem. De in­ne­hål­ler myc­ket ljus och skug­ga, pre­cis som jag själv.

Hur ar­be­tar du?

– För hand. Ut­gångs­teck­ning­ar­na ri­tar jag all­tid för hand. Ibland färg­sät­ter jag i da­torn, men rit­pen­nor­na är min bäs­ta kom­pis.

Sit­ter du hem­ma?

– Ja, just nu fun­kar det jät­te­bra, jag har en egen atel­jé här hem­ma där jag job­bar och då kan jag be­stäm­ma mi­na eg­na ti­der. I fram­ti­den vill man nog ha en lo­kal att gå till, men just nu har jag små barn så det här är per­fekt.

Var­i­från häm­tar du in­spi­ra­tion?

– Jag bru­kar sä­ga så här, för att kun­na in­spi­re­ras mås­te man va­ra mot­tag­lig, och det är in­te all­tid man är det. Men när man tar in sa­ker, då kan det va­ra nå­got du ser el­ler kän­ner. Det kan va­ra pe­ri­o­der när jag ri­tar hur myc­ket som helst, och så ibland mås­te man ta en pa­us.

SVART­VITT. Nu kan du kö­pa Mag­da­le­na Ty­bo­nis tav­lor i LE­VA&BO Shop­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.