An­vänd som­ma­rens ­al­la möns­ter & fär­ger

Leva & Bo - - Redaktören - KA­TA­RI­NA FORS­BERG Tf redaktör LE­VA & BO

DEN VI­TA FI­NA hor­ten­si­an hem­ma hos mig trivs som ba­ra den och höst­ane­mo­nen har pre­cis bör­jat blom­ma. Kom­bi­na­tio­nen av gu­la och oran­ge ring­blom­mor till­sam­mans med luktär­ter­na i oli­ka pa­stell­fär­ger ger en färg­kas­kad som ba­ra som­ma­ren kan ge. På si­dan 16 har vi in­spi­re­rats av al­la blom­mor i na­tu­ren och in­rett ve­ran­dan med blom­mor och blad på tex­tili­er och gar­di­ner.

Sam­ti­digt som som­ma­ren är som vack­rast och vatt­net som var­mast, då är det dags för kräf­tor. När au­gu­sti­k­väl­lar­na är ljum­ma och här­li­ga, då sma­kar de som go­dast. Du­ka upp till en här­lig kräft­fest, in­spi­re­ras av vå­ra re­cept på si­dan 50. För till kräf­tor krävs det li­te till­be­hör. Vad sägs om en paj på kantareller och väs­ter­bot­ten­sost? El­ler en pael­la med muss­lor och kräf­tor? De sprö­da for­mar­na med kräftska­gen är in­te hel­ler dum­ma!

På si­dan 60 kan du lä­sa om vil­ka vi­ner som pas­sar bäst till kräft­buffén.

Till ef­ter­rätt sma­kar det fint med tår­tor med som­ma­rens bär. På si­dan 56 finns bland an­nat re­cept på körs­bärspaj med va­niljsmu­lor och en ti­ra­misú med bär och ci­tron­kräm som sma­kar him­melskt.

Cla­ra Lid­ström är blog­ga­re och krö­ni­kör. I det här num­ret av LE­VA&BO har hon häl­sat på hos Fri­da och hen­nes man An­ders som bor i Väs­ter­bot­ten. På si­dan 40 kan du lä­sa re­por­ta­get från den gam­la fak­tors­bo­sta­den där pa­ret har in­rett i gam­mal stil med nya de­tal­jer.

Ing­e­la Karlsson är ke­ra­mi­ker i Fi­de på Got­land. På som­rar­na flyt­tar hon ut i som­mar­stu­gan hon har på tom­ten, ett hus som har det mesta trots att det är li­tet. Läs mer om Ing­e­la och hen­nes vack­ra ke­ra­mik på si­dan 22.

Även om ­se­mestern kanske är slut, finns det of­ta tid för läsning på som­ma­ren. På si­dan 38 har vi en gui­de över nya träd­gårds­böc­ker. Per­fekt läsning för häng­mat­tan!

”Luktär­ter­na i oli­ka pa­stell­fär­ger ger en färg­kas­kad”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.