”En hög säng är det vik­ti­gas­te”

Den ame­ri­kans­ka New Eng­land-sti­len är hen­nes sig­num. Nu kom­mer Lex­ing­tons kre­a­ti­va chef Kristi­na Lind­he med en bok om den kris­pi­ga, blå­vi­ta sti­len.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av KA­TA­RI­NA FORS­BERG

Be­rät­ta om boken.

– Jag vil­le be­rät­ta om det som lig­ger bakom Lex­ing­ton, var­för jag bör­ja­de med det här. Jag vil­le in­te ge kon­kre­ta råd el­ler tips på hur man ska­par sti­len, ut­an sna­ra­re ge in­spi­ra­tion ge­nom hur jag tän­ker. Och så vill jag även vi­sa på det som har for­mat mig. Hur kom det sig att du bör­ja­de med New Eng­land-sti­len?

– Vi res­te runt på den ame­ri­kans­ka öst­kus­ten och jag föll di­rekt. Det var nog ar­ki­tek­tu­ren mest som fa­sci­ne­ra­de mig. Hu­sen har fun­nits där se­dan länge och de vi­ta, lig­gan­de pa­ne­ler­na med svar­ta tak fick mig att gå i gång. Jag bör­ja­de fun­de­ra på hur jag skul­le in­re­da ett så­dant hus. Ni har en bu­tik i Hamp­tons, hur gil­lar de den svens­ka ver­si­o­nen?

– Det är li­te ro­ligt fak­tiskt, vi har till­fört nå­got till New Eng­landsti­len och det är lju­set. Vi har vi­ta tex­tili­er vil­ket, kons­tigt nog, in­te fanns ti­di­ga­re och det ger en kris­pig­het som ame­ri­ka­ner­na verk­li­gen gil­lar.

Vil­ken är din fa­vo­rit­pro­dukt?

– Jag är väl­digt för­tjust i la­ka­nen av poplin, de är otro­ligt skö­na. Vi har även ett fan­tas­tiskt tyg som vi an­vän­der i vå­ra klä­der som är ett stic­kat tyg i en bland­ning av bo­mull och cash­me­re. De plag­gen ­an­vän­der jag jämt. Ett helt ka­pi­tel äg­nas åt hur man bäst in­re­der sov­rum, var­för det?

– Det är nog den van­li­gas­te frå­gan jag får, hur gör man för att få det snyggt och my­sigt i sitt sov­rum. Så där­för vil­le jag ut­veck­la det. Det vik­ti­gas­te, tyc­ker jag, är att man har en hög säng som man kli­ver upp i. Dess­utom är en mas­sa kud­dar ett mås­te. Säng­kap­pa är bra så att man slip­per vi­sa säng­be­nen och det ger dess­utom ett om­bo­nat in­tryck. Se­dan ska man bäd­da med bra säng­lin­ne för­stås, av god kva­li­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.