”Jag lyss­nar på mag­käns­lan”

Till var­dags dri­ver Sofia Vu­sir Jans­son web­bu­ti­ken Mok­ka­sin. Själv in­re­der hon helst med sa­ker hon gil­lar ut­an att föl­ja en röd tråd, och blan­dar gär­na lop­pis­fynd med de­sign­klas­si­ker.

Leva & Bo - - Nyfiken På - Av DANIELLE DEASISMONT Fo­to PRI­VAT

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Jag har en väl­digt blan­dad stil och går myc­ket på min mag­käns­la. Det är en sa­lig bland­ning av lop­pis­fynd och dy­ra de­sign­klas­si­ker som jag har spa­rat till länge. Mitt hem har nog ing­en röd tråd alls, jag tror att det blir bra än­då så länge man väl­jer sa­ker som man gil­lar.

Vad är det bäs­ta med ditt hem?

– Att det är just vårt hem! Vi är många i fa­mil­jen och al­las be­hov och smak ska få ta plats. Vi bor i ett stort hus och var­je rum har fått li­te av ett eget ut­tryck. Nå­got rum är vitt och tomt me­dan ett an­nat har mönst­ra­de tapeter och full­prop­pa­de väg­gar.

Vad är ditt bäs­ta in­red­nings­knep?

– Gå till bot­ten med vad du gil­lar, ut­an att på­ver­kas av tren­der el­ler hur and­ra har det. Själv­klart kan man in­spi­re­ras av and­ra men det vik­ti­gas­te är att ska­pa ett hem ef­ter hur man är som per­son. Mi­na barn tyc­ker om att spe­la in­stru­ment och att pyss­la, då får det ta myc­ket plats. Vå­ga låt det ta li­te tid, jag tror att ett hem byggs upp över en livs­tid. Har du nå­got pro­jekt på gång just nu?

– Vi har pre­cis byggt jät­te­bil­li­ga och jät­te­my­si­ga dag­bäd­dar av gam­la last­pal­lar ute på vår ve­ran­da. An­nars har vi en mas­sa små­pro­jekt på gång he­la ti­den. Vi är gans­ka bra på att på­bör­ja pro­jekt men in­te li­ka bra på att av­slu­ta dem.

Var kö­per du helst in­red­ning?

– Jag tyc­ker om att kö­pa vin­tage men jag har ock­så sam­lat på mig vis­sa klas­si­ker som jag har kä­rat ner mig i un­der åren. Men vi kö­per säl­lan ny­pro­du­ce­rat, jag kö­per det mesta på lop­pis.

Vad är ditt bäs­ta lop­pis­fynd?

– Det mås­te va­ra ett skåp. Jag är väl­digt för­tjust i skåp över­lag och skul­le kun­na kö­pa hur många som helst. Det jag tän­ker på nu är från 1800-ta­let och har små rek­tangu­lä­ra lå­dor av glas.

Och ditt bäs­ta de­sign­köp?

– Vå­ra Y-sto­lar av Hans J Weg­ner. De är skö­na att sit­ta i och har lyc­kats hål­la sig fi­na ge­nom åren. De kom­mer all­tid att hänga med, tror jag.

Vad in­spi­re­rar dig?

– Jag är fak­tiskt in­te ute och le­tar in­spi­ra­tion så of­ta, trots att jag är gans­ka ak­tiv på nä­tet. Jag är nog gans­ka ana­log trots allt. Män­ni­skor och plat­ser blir jag of­tast in­spi­re­rad av. I öv­rigt tyc­ker jag om att en färg el­ler form kan in­spi­re­ra mig, och så tyc­ker jag att lop­pi­sar of­ta ger mig nya idéer ef­tersom man hit­tar så många ovän­ta­de sa­ker där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.