Ing­e­la in­re­der med sin egen ke­ra­mik

Un­der som­ma­ren på Got­land flyt­tar Ing­e­la Karlsson ut till som­mar­stu­gan som läg­ligt nog lig­ger på tom­ten. Här kan hon ska­pa och nju­ta i var­dags­rum­met som va­rit ett växt­hus.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Text & fo­to SO­FIE SJÖ­STRÖM

ATT BYG­GA HUS och tän­ka ut klu­ri­ga lös­ning­ar är Ing­e­las hob­by. Här i som­mar­hu­set på söd­ra Got­land har hon fått ut­lopp för sin kre­a­ti­vi­tet. På vin­tern bor hon i det sto­ra bo­nings­hu­set, och när det blir varmt på ön flyt­tar hon ut i sin sommarstuga – någ­ra me­ter bort.

Här dri­ver hon Fi­de fa­jans där hon till­ver­kar och säl­jer sin egen ke­ra­mik. På hyl­lor­na i bu­ti­ken står kop­par, fat och skå­lar i ljus­gult, him­mels­blått och lind­bloms­grönt.

– Jag har bör­jat till­ver­ka i en ny tek­nik som jag är nöjd med, sä­ger Ing­e­la.

På slu­tet av 80-ta­let stu­de­ra­de hon på Konst­fack i Stock­holm där hon bland an­nat ha­de form­gi­va­ren Sig­ne Pers­son Me­lin till lä­ra­re.

Men Ing­e­la vil­le till­ba­ka till Got­land där hon är född. Hon hyr­de först en fly­gel på söd­ra Got­land men se­dan hit­ta­de hon och hen­nes då­va­ran­de man hu­set i Fi­de som hon i dag bor i. I bör­jan var hon med i konst­hant­verk­skol­lek­ti­vet Blås & knå­da och öpp­na­de även för­sälj­ning i var­dags­rum­met.

– Jag trod­de att Fi­de var värl­dens än­de, men det kom ju fak­tiskt folk, sä­ger Ing­e­la och skrat­tar.

1997 bygg­de hon en verk­stad med bu­tiksy­ta i form av ett in­gla­sat växt­hus. I dag är det­ta hen­nes ar­bets­plats.

VÄLKOMNANDE

1 2 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.