”I bör­jan av som­ma­ren då det är li­te ky­li­ga­re so­ver jag i loft­säng­en”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Hen­nes man bör­ja­de byg­ga ett hus till lam­men, men se­dan flyt­ta­de han och pa­ret se­pa­re­ra­de. Ing­e­la stod då med en be­tong­plat­ta och mas­sor av vir­ke på tom­ten. Hon fun­de­ra­de på vad hon skul­le gö­ra av det över­giv­na pro­jek­tet. Det reg­na­de in i hen­nes bu­tiksy­ta med glas­tak så hon byt­te ut det till ett plast­tak. Plöts­ligt ha­de hon även mäng­der med glas­föns­ter till sitt eget pro­jekt.

– Ett växt­hus skul­le det bli först, sä­ger Ing­e­la. Men se­dan sväll­de pro­jek­tet och jag bör­ja­de tän­ka på att det kanske skul­le bli ett för­råd.

FÖRRÅDSBODEN FÖR­VAND­LA­DES TILL en prak­tisk bo­stads­y­ta, som gjor­de det möj­ligt att bo i an­slut­ning till växt­hu­set un­der som­mar­pe­ri­o­den.

Ing­e­la bör­ja­de hy­ra ut de­lar av det sto­ra hu­set och star­ta­de bed & bre­ak­fast, men det blev för bö­kigt och olön­samt. Ef­ter ett par år fick där­för som­mar­hu­set ett utekök med dusch. Där bor hon nu och hyr ut det sto­ra hu­set.

På frå­gan om hur det känns att ha som­mar­stu­gan runt knu­ten sva­rar hon:

– Det är inga pro­blem. De fles­ta bo­fas­ta got­län­ning­ar har det så. Man hyr ut un­der som­mar­pe­ri­o­den.

VÄXT­HU­SET LIG­GER I norr­lä­ge, men är pla­ce­rat så att so­len kom­mer åt hu­set i tre vä­der­sträck. Rum­met om­ges av grö­na växt­bäd­dar som Ing­e­la har mu­rat upp av lecablock. Växt­hu­set fun­ge­rar som var­dags­rums­del och på ytan i mit­ten finns en trev­lig mat­plats.

I bo­stads­de­len var det vik­tigt med för­va­ring så hon bygg­de en walk in clo­set och ovan­för fick Ing­e­la plats med en loft­säng.

– I bör­jan av som­ma­ren då det är li­te ky­li­ga­re so­ver jag i loft­säng­en, ef­tersom vär­men sti­ger. När det blir varmt flyt­tar jag ner och so­ver här, sä­ger Ing­e­la och pe­kar på en bred säng på mark­plan.

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.