”Att job­ba med gips pas­sar in­te al­la men det pas­sar mig”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Utom­hus­kö­ket har ett plast­tak för att få in så myc­ket ljus som möj­ligt. Väg­gar­na bygg­des upp som skydd för dusch och köks­del. Me­tall­mutt­rar fun­ge­rar som di­stans mel­lan träribbor­na och ger väg­gar som sval­kar men än­då skyd­dar.

Al­la ar­bets­ski­vor är av la­mi­nat som hon lim­mat själv hos en mö­bel­fab­ri­kant i när­he­ten. Mikrovågsugn, ugn och in­bygg­nads­häll går att ta in över vin­tern. Ovan­för ar­bet­sy­tor­na sit­ter en bo­mulls­duk som fun­ge­rar som in­sekts­skydd. En glas­ski­va sit­ter som stänk­skydd och är fäst med spe­gel­hål­la­re fram­för häl­len. Det emal­je­ra­de dusch­ka­bins­gol­vet är åter­bruk och pas­sa­de per­fekt i dusch­hör­nan.

EN AV DE älds­ta pro­duk­ter som för­knip­pas med Ing­e­la Karlsson är gal­ler­skå­len. Den till­ver­kas upp och ner över en form som är lin­dad. Det tog ett tag in­nan hon kom på hur hon skul­le gö­ra för att in­te skå­len skul­le fal­la ihop. Goog­le fanns in­te att till­gå på den ti­den då hon tog fram de­sig­nen. När hon så hit­tat rätt till­verk­nings­tek­nik kom kol­le­gan Åsa Lind­ström på be­sök och ut­ro­pa­de:

– Det är pre­cis så de gör i Por­tu­gal!

ING­E­LA KARLSSON HAR dre­jat i he­la sitt liv, men att till­ver­ka hund­ra­tals mug­gar är slit­samt, tyc­ker hon. Där­för har hon gått över till in­drej­ning – en me­tod där man gör en gips­form och se­dan dre­jar i for­men. Me­to­den gör att det blir en snab­ba­re till­verk­nings­pro­cess och en hög­re kva­li­tet.

– Det är ett tvärtom-tänk när du ska gö­ra gips­for­mar. När man dre­jar i le­ra ska man kun­na släp­pa i rätt stund och in­te över­ar­be­ta pro­duk­ten. I gips får man job­ba tills for­men blir per­fekt. Här gäl­ler det att läg­ga ner myc­ket tid och peng­ar och kom­ma fram till den ul­ti­ma­ta ­de­sig­nen som ska hål­la för pro­duk­tion i fle­ra år. Att job­ba i gips pas­sar in­te al­la men det pas­sar mig och för det jag vill ta fram, sä­ger Ing­e­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.