”Vi läng­ta­de ef­ter ett lugnt liv på lan­det”

Fri­da och An­ders bod­de i en lä­gen­het i Umeå men flyt­ta­de ut på lan­det när bar­nen kom och en läng­tan ef­ter lug­net väck­tes.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Text & fo­to CLA­RA LID­STRÖM är blog­ga­re och krö­ni­kör på Ex­pres­sen och gör ibland hem­ma-hos-re­por­tage.

LÄNGS BYVÄGEN BAKOM en låg sten­mur lig­ger den gam­la fak­tor­bo­sta­den. Den är vac­kert be­lä­gen med ut­sikt mot åk­rar och berg. Här i det böl­jan­de väs­ter­bott­nis­ka land­ska­pet bor Fri­da, hen­nes man An­ders och de två bar­nen Ax­el och Vik­tor. Bå­de An­ders och Fri­da är föd­da och upp­vux­na i den lil­la byn Tvärålund – men att flyt­ta till­ba­ka dit var ing­en själv­klar­het. Länge bod­de de i Umeå och triv­des bra.

– Men när bar­nen kom väck­tes läng­tan ef­ter ett lugnt liv på lan­det och här i byn finns allt man be­hö­ver. Det tar en mi­nut till af­fä­ren och fem mi­nu­ters pro­me­nad till för­sko­lan där Fri­da job­bar.

DET VAR ÅR 2009 som Fri­da och An­ders slog till. Den 230 kvadrat­me­ter sto­ra vil­lan låg in­te ute till för­sälj­ning ut­an Fri­da blev tip­sad av en be­kant om att äga­ren fun­de­ra­de på att säl­ja. Pa­ret åk­te ut och tit­ta­de på hu­set, men det var in­te di­rekt kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet.

– Det fanns mas­sor att gö­ra, hu­set ha­de in­te re­no­ve­rats se­dan fem­ti­o­ta­let. Men vi kun­de se att grun­den var fin och att många fan­tas­tis­ka ori­gi­nal­de­tal­jer fanns kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.