”Jag blan­dar gär­na möb­ler från oli­ka epo­ker ba­ra de pas­sar ihop, rent färg- och form­mäs­sigt”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Pa­ret be­slu­ta­de att säl­ja sin lä­gen­het i Umeå och ­ köp­te i stäl­let den be­tyd­ligt bil­li­ga­re fak­tors­bo­sta­den 35 mi­nu­ter där­i­från. I ju­li år 2010 fick de till­gång till bo­sta­den – och då sat­te ett tre må­na­der långt re­no­ve­rings­rejs i gång. An­ders och hans far­bror som är snic­ka­re hjälp­tes åt med ar­be­tet, som gick fram­åt med en väl­dig fart. I sep­tem­ber kun­de fa­mil­jen flyt­ta in och då var bå­de kök och bad­rum på plats.

– Vi re­no­ve­ra­de med stor re­spekt för hu­set och har in­te änd­rat nå­got i plan­lös­ning­en el­ler gjort någ­ra sto­ra in­grepp. Min in­red­nings­fi­lo­so­fi är att hu­sets ut­si­da ska över­ens­stäm­ma med in­si­dan. Vi har även för­sökt be­va­ra allt som gått att be­va­ra.

VAC­KER PARKETT TÄC­KER gol­ven och tak­höj­den är när­ma­re tre me­ter. Lju­set är fan­tas­tiskt med ori­ginal­föns­ter i al­la vä­der­streck. I stäl­let för att kas­se­ra fönst­ren val­de pa­ret att re­no­ve­ra och må­la om dem med lin­ol­je­färg. Pri­set blev en bråk­del av vad nya föns­ter skul­le ha kostat. Den kva­li­tet som finns i ett gam­malt föns­ter går in­te att över­träf­fa.

– Föns­ter­fab­ri­kan­ter­na läm­nar tio års ga­ran­ti på nya föns­ter, men vad är tio år? Vå­ra föns­ter har sut­tit se­dan 1937 och är fort­fa­ran­de li­ka fi­na. När någon­tings säljs som un­der­hålls­fritt drar jag öro­nen åt mig för i re­gel be­ty­der det att det är omöj­ligt att un­der­hål­la, sä­ger Fri­da.

IN­TRES­SET FÖR IN­RED­NING har all­tid fun­nits där och som li­ten äls­ka­de Fri­da att pyss­la, mö­ble­ra om och byg­ga värl­dar. Det kre­a­ti­va dra­get har hål­lit i sig och många av de kud­dar, tav­lor och ro­li­ga små stil­le­ben som finns i hu­set är så­dant Fri­da själv har till­ver­kat.

– Min bäs­ta av­kopp­ling är att stänga in mig och sit­ta och sy på min brå­ki­ga sy­ma­skin. Det ger vi­la och möj­lig­he­ten att kopp­la bort allt an­nat!

Sin stil be­skri­ver Fri­da som klas­sisk men lek­full. Det är vik­tigt att hu­set har ett bra flö­de och att de oli­ka rum­men har­mo­ni­e­rar.

– Jag blan­dar gär­na möb­ler från oli­ka epo­ker ba­ra de pas­sar ihop, rent färg- och form­mäs­sigt. Min stil är in­te snob­big på nå­got sätt. Det mesta har jag hit­tat på lop­pis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.