”Det känns helt fan­tas­tiskt att vi har hit­tat vår plats på jor­den”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Trots att två små barn bor i hu­set är det in­te ren­sat på de­ko­ra­tio­ner och vack­ra ting. Fri­da lå­ter det mesta stå fram­me.

– Går det sön­der, så går det sön­der. Jag an­vän­der allt det fi­na jag har. Ing­et står oan­vänt i skå­pen i vän­tan på fest el­ler kalas. Jag vill nju­ta av mi­na sa­ker i var­da­gen.

ÄVEN OM DET mesta är gjort in­vän­digt finns det någ­ra sa­ker kvar att gö­ra ut­om­hus. Bland an­nat ska en punsch­ve­ran­da byg­gas och ett ga­rage re­sas.

Träd­går­den är un­der upp­bygg­nad och Fri­da fun­de­rar som bäst på hur plan­te­ring­ar­na ska se ut. Äp­pel­träd och mor­mors­ra­bat­ter står högt upp på öns­ke­lis­tan.

– När vi flyt­ta­de in trod­de jag att det skul­le ta max fy­ra år in­nan allt blev fär­digt, men nu har vi bott här läng­re än så och har mas­sor kvar att gö­ra. Man blir ald­rig fär­dig. Och jag vill nog in­te bli det hel­ler. Jag trivs med att ha på­gåen­de pro­jekt. Så fort jag har va­rit bort­rest i någ­ra da­gar bör­jar jag läng­ta hem till mi­na pry­lar och fun­de­rar på hur jag vill gö­ra om och gö­ra bätt­re!

– Det känns fak­tiskt helt fan­tas­tiskt att vi har hit­tat vår plats på jor­den – och att vå­ra barn får växa upp där vi själ­va spen­de­rat vår barn­dom, sä­ger Fri­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.