Ta in na­tu­ren och in­red i grönt

Leva & Bo - - Redaktören - KA­TA­RI­NA FORS­BERG Tf re­dak­tör LE­VA & BO

ATT INREDA MED väx­ter har väl all­tid va­rit po­pu­lärt, men nu är det nog tren­di­ga­re än nå­gon­sin. De gam­la 70-tals­väx­ter­na monste­ra, kak­tus och ele­fan­tö­ra är till­ba­ka. Men det som är nytt är hur de pla­ce­ras och vil­ka kru­kor de plan­te­ras i. Ut­bu­det av sto­ra ke­ra­mik­kru­kor har ald­rig va­rit stör­re, det finns även sto­ra kor­gar och plåt­kärl att pla­ce­ra blom­mor­na i. Sto­ra fi­ol­fi­kus är näs­tan ett mås­te bland in­red­nings­blog­ga­re – även rumslind är en växt som är svår att mot­stå. Med si­na ljus­grö­na, sto­ra blad lyf­ter den ett helt rum. På si­dan 16 kan du in­spi­re­ras av vå­ra grö­na rum, med väx­ter på ett nytt sätt och de­tal­jer av rustik keramik.

Hem­ma hos An­ja och Mar­tin i Sve­da­la finns det ock­så en mas­sa grö­na väx­ter. Det put­sa­de hu­set är in­rett med auk­tions­fynd och nya pry­lar i en här­lig bland­ning. ”Vi vill in­te att hem­met ska va­ra per­fekt, ut­an mer som en som­mar­stu­ga där man har sam­lat på sig li­te ud­da pi­na­ler”, sä­ger An­ja. Se de­ras hem på si­dan 22.

So­fia och An­ders har in­rett en gam­mal gård i Väs­ter­bot­ten. De har ock­så en hel del lop­pis­fynd som de har re­stau­re­rat. På si­dan 44 kan du lä­sa re­por­ta­get.

Som­ma­rens al­la auk­tio­ner och lop­pi­sar bru­kar ge re­sul­tat i form av pry­lar, möb­ler och sa­ker där hem­ma. På si­dan 34 tip­sar vi om hur du kan gö­ra om lop­pis­fyn­den på ett en­kelt sätt. Ett kakfat av ud­da tallrikar el­ler en lampskärm av ret­ro­tyger från 60-ta­let är någ­ra ex­em­pel.

Just nu finns det hur myc­ket färs­ka grön­sa­ker som helst. På si­dan 54 hit­tar du vå­ra re­cept med oli­ka primörer. Smör­slung­a­de röd­be­tor med fe­ta­ost och en skör­de­foc­ca­cia med lök­dipp till ex­em­pel. Till des­sert fros­sar vi i bär – på si­dan 60 kan du in­spi­re­ras av re­cept på bland an­nat krus­bärspaj med man­del och en här­lig ga­let­te med blå­bär.

Myc­ket nö­je med läs­ning­en!

”70-tals­väx­ter­na monste­ra, kak­tus och ele­fan­tö­ra är till­ba­ka”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.