”Män­ni­skor är in­te li­ka ro­li­ga att må­la”

Enk­la bil­der men ful­la av de­tal­jer. Och of­ta med små djur som dy­ker upp här och där. Nu kan du kö­pa Caj­sa Wess­bergs tav­lor i LE­VA & BO Shop­ping.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av KA­TA­RI­NA FORS­BERG

Du är ut­bil­dad vid Beck­mans de­sign­hög­sko­la, be­rät­ta mer.

– Jag gick en för­be­re­dan­de folk­sko­la i tre år in­nan jag bör­ja­de där. Se­dan har jag ock­så gått en ut­by­tes­ter­min på Konst­fack.

Har du all­tid må­lat?

– Ja, det har jag. Det är det en­da jag har tänkt att jag har kun­nat gö­ra och för­sör­ja mig på. Ett tag tänk­te jag bli ju­rist, men se­dan tyck­te jag in­te att det pas­sa­de mig. Min mam­ma är konst­när och det har nog va­rit vik­tigt. Jag har all­tid bli­vit upp­munt­rad att hål­la på med bild.

Be­rät­ta om di­na bil­der.

– Jag an­vän­der mig av enk­la, re­na for­mer. En skan­di­na­visk stil, tror jag. De är sam­ti­digt fyll­da med per­son­lig­het. De är enk­la, men ful­la av de­tal­jer. Bil­der­na är li­te barns­li­ga, men in­te ba­ra för barn!

När hit­ta­de du din stil?

– Den ut­veck­la­de jag när jag gick på gym­na­si­et, tror jag. Det kom­mer in­i­från, det jag må­lar. Jag är nog som mi­na bil­der, snäll och vän men jag kan va­ra rätt vass ock­så.

Du må­lar of­ta djur…

– Jag gil­lar att sät­ta en per­son­lig­het på sa­ker, och då mås­te det va­ra nå­got le­van­de. Män­ni­skor är in­te li­ka ro­li­ga att må­la tyc­ker jag.

Har du eg­na djur?

– Nej, men i fa­mil­jen finns en myc­ket gam­mal katt som är 17,5 år. Jag är ve­gan själv för att jag in­te vill äta djur. Jag äls­kar djur och skul­le vil­ja ha en råt­ta, de är myc­ket in­tel­li­gen­ta djur.

Vad in­spi­re­ras du av?

– Mest av allt det som finns i na­tu­ren. Djur och na­tur är väl­digt in­spi­re­ran­de, tyc­ker jag. Run­da for­mer gil­lar jag ock­så.

Var­för bör­ja­de du med prints?

– Jag må­la­de någ­ra in­för en jul­mark­nad på Beck­mans och se­dan har det ba­ra fort­satt. Det var då jag hit­ta­de de­sign­kon­cep­tet ”Djur på hög” som är mo­tiv av djur som so­ver och sit­ter på varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.