”Jag läng­ta­de ef­ter lant­li­vet”

Blog­ga­ren och konst­nä­ren Jon­na Jin­ton läng­ta­de ef­ter ett lug­na­re liv nä­ra na­tu­ren och läm­na­de stads­li­vet i Gö­te­borg för en li­ten by i Norr­land.

Leva & Bo - - Nyfiken På - Av DANIELLE DEASISMONT Fo­to PRI­VAT

Hur bor du?

– Jag bor i ett rött hus med vi­ta knu­tar i Grund­tjärn, norr om Sol­l­ef­teå. När jag flyt­ta­de hit för sex år se­dan bod­de jag först i släk­tens som­mar­stu­ga, men ef­ter ett år tyck­te jag att det var dags att ska­pa nå­got eget. Jag äls­kar det här hu­set, man kän­ner histo­ri­en i väg­gar­na.

Vad loc­ka­de dig med li­vet på lan­det?

– Än­da se­dan jag var li­ten har jag läng­tat ef­ter att bo på lan­det, min mam­ma är född i den här byn och jag till­bring­a­de mi­na som­rar här som barn. När jag ha­de ta­git stu­den­ten i Gö­te­borg in­såg jag att det in­te fanns någon­ting som loc­ka­de med li­vet i stan, jag läng­ta­de ef­ter en helt an­nan var­dag. Vad är det bäs­ta med att bo på lan­det?

– Det är så myc­ket. Livs­kva­li­te­ten, att ha na­tu­ren ut­an­för fönst­ret, lug­net och tyst­na­den. Det bäs­ta kanske är just det; att jag all­tid om­ges av lug­net. Re­dan min förs­ta vec­ka här kän­de jag hur jag blom­ma­de upp, jag var nöjd och kän­de hur kre­a­ti­vi­te­ten väck­tes till liv. Förr trod­de jag att jag skul­le kun­na kö­pa mig till den käns­lan, men när jag ­flyt­ta­de hit så ba­ra kom den över mig.

Var­för läng­tar många ef­ter ett lant­liv?

– Jag tror att många dröm­mer om en­kel­he­ten och vill till­ba­ka till na­tu­ren. Jag tror att man mås­te vå­ga ta ste­get om man dröm­mer om att flyt­ta, men man ska va­ra för­be­redd på att det kan va­ra tufft i bör­jan och att lev­nads­stan­dar­den kan be­hö­va sän­kas ett tag.

Vad har du för in­red­nings­stil?

– Det mes­ta jag äger har jag fått av nå­gon el­ler köpt på lop­pis. Det är en sa­lig, li­te gammel­dags, bland­ning. Jag gil­lar att det är ett hop­plock av sa­ker från nä­ra och kä­ra.

Har du nå­got hem­ma­pro­jekt på gång?

– Just nu hål­ler vi på att byg­ga en hund­gård. I höst skul­le jag vil­ja gö­ra i ord­ning ett var­dags­rum, det har jag ald­rig haft. Jag vill må­la gol­ven på över­vå­ning­en och hit­ta en sof­fa. Jag har lärt mig väl­digt myc­ket om att re­no­ve­ra och fixa se­dan jag flyt­ta­de upp hit, det är kul att på­bör­ja pro­jekt även om man in­te all­tid vet hur det kom­mer att slu­ta.

Vil­ka är di­na in­spi­ra­tions­käl­lor?

– Na­tu­ren, års­ti­der­na, fär­ger­na, käns­lor­na… Jag an­vän­der mig myc­ket av na­tu­ren när jag ar­be­tar.

När trivs du som bäst hem­ma?

– På kväl­lar­na när jag är fär­dig för da­gen. Det är kallt ute, kanske snö­ar det och jag har tänt en eld i spi­sen. Hun­dar­na so­ver och jag är i atel­jén och gre­jar, dric­ker kaf­fe och lyss­nar på Kar­la­vag­nen. Då my­ser jag!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.