”Det har va­rit myc­ket mer so­ci­alt är vad jag trod­de att bo i en by”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

An­ja och Mar­tin har för­sökt hål­la många ytor lju­sa med tan­ke på att hu­set är gans­ka li­tet, och med en hel del mör­ka möb­ler som kon­trast.

– Det har ba­ra bli­vit så. Det bör­ja­de med en mö­bel som se­dan de and­ra fick an­pas­sa sig ef­ter, sä­ger An­ja.

FAVORITPLATSER FÖR FA­MIL­JEN är var­dags­rum och mat­rum, där finns det mest plats, och i var­dags­rum­met är det här­ligt med vär­men som strå­lar från ka­mi­nen.

Näs­ta pro­jekt blir att re­no­ve­ra käl­la­ren där det ska bli ett skaf­fe­ri och ett li­tet ung­doms­rum som bar­nen kan va­ra i till­sam­mans med si­na kom­pi­sar.

– Det har va­rit myc­ket mer so­ci­alt än vad jag trod­de att bo i en by, sä­ger An­ja. Vi har fått ett stort um­gänge och har of­ta till­ställ­ning­ar till­sam­mans.

– Vi trivs väl­digt bra med att bo på lan­det. Vi njöt av allt träd­gårds­ar­be­te i bör­jan, just för att man fick rå om sin egen mark och be­stäm­ma hur det skul­le se ut.

6

8 7 LOP­PIS­FYND

Trap­pen upp till över­vå­ning­en är må­lad vit. ­Lop­pis­fynd på väg­gar­na. VILSAM HÖRNA

Sov­rum­met är må­lat i ­en vac­ker blå­grå ton. ­Kud­dar­na och fil­ten är lop­pis­fynd, skriv­bor­det är köpt på ett auk­tions­verk i Sve­da­la. Tav­lor­na är köpta på lop­pis. VITT KAKEL

Bad­rum­met pryds av ­ori­gi­nel­la de­tal­jer. Bad­ka­ret i gam­mal stil är köpt på nä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.