”Här tar vårt dröm­hus form”

Som­mar­stu­gan i den lil­la byn i Väs­ter­bot­ten har var­samt re­no­ve­rats till ett året runt-bo­en­de för den unga barn­fa­mil­jen – Vi hop­pas att kun­na bo här li­vet ut, sä­ger So­fia.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Text ANNAKARIN NYBERG Fo­to CLARA LIDSTRÖM

HÖGT UPP MOT ber­get och mjukt in­bäd­dad i den norr­länds­ka gröns­kan i byn Hössjö lig­ger den gam­la Väs­ter­bot­tens­går­den från 1888. Här bor So­fia med sam­bon Ro­bert och de fy­ra bar­nen No­ra, 10 år, Han­nes, 8 år, Theo, 4 år, och Al­ma, snart 1 år.

– Kör ba­ra mot byn och håll ut­kik ef­ter ett par gu­la dör­rar, sä­ger So­fia som svar på frå­gan om en väg­be­skriv­ning.

Men den torf­ti­ga in­for­ma­tio­nen skul­le vi­sa sig va­ra all­de­les fullt till­räck­lig. På långt håll, och med ber­get som fond, tro­na­de den rö­da gam­la går­den med de vac­kert

KAFÉBORD So­fia, som här är gra­vid med Al­ma, tar igen sig med en kopp kaf­fe i skug­gan. Det lil­la växt­hu­set har Ro­bert byggt av gam­la föns­ter. Ute­möb­ler från Ica maxi. 1 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.