”Det är så ro­fyllt att stö­ka i kö­ket på vin­tern och kän­na vär­men från el­den”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

ta­pe­ter till golv, lis­ter, fo­der, knop­par och kro­kar. Ing­en de­talj är för li­ten för att ta hän­syn till, och allt har­mo­ni­e­rar fint och ska­par hem­trev­nad.

– Men det all­ra vik­ti­gas­te än­då är att ska­pa rum som det går att le­va i och då får es­te­ti­ken ibland stå till­ba­ka. Det får in­te bli nå­got stelt upp­vis­nings­hem där bar­nen in­te kan bull­ra om­kring el­ler där man är rädd att smut­sa ner och för­stö­ra. Så vill vi in­te le­va, sä­ger So­fia och ska­kar på hu­vu­det.

ATT RE­NO­VE­RA MED små­barn i hu­set är ingen­ting som av­skräc­ker. So­fia skrat­tar och be­rät­tar att de är va­na att bo i re­no­ve­rings­ka­os.

– När vi rev upp gol­ven satt bar­nen på golv­bjäl­kar­na och lek­te, jag tror det kan va­ra bra att in­te ha det så him­la per­fekt he­la ti­den. Man be­hö­ver in­te va­ra så rädd för att re­no­ve­ra med barn i hu­set.

Fa­mil­jen har strä­vat ef­ter att åter­ska­pa den gam­la käns­lan i hu­set ge­nom att läg­ga in fu­ru­golv som har hård­vax­ats.

Al­la golv på ned­re plan är ut­byt­ta ef­tersom rum­men lig­ger i fil och fa­mil­jen vil­le ska­pa en en­het­lig käns­la. De gam­la gran- och fu­ru­gol­ven på öv­re plan kun­de där­e­mot be­va­ras och dem har de valt att sli­pa upp och lac­ka.

– En del av de gam­la gol­ven gick ty­värr in­te att be­va­ra, då la vi in nya fu­ru­golv och de är un­der­bart var­ma och mju­ka att gå på, be­rät­tar So­fia.

I öv­rigt har de för­sökt ta till va­ra på så myc­ket som möj­ligt av ori­gi­nal­de­tal­jer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.