”Vi tar oss tid för varand­ra, även om vi är mitt up­pe i en stor och stö­kig bygg­na­tion”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Just nu vän­tar två stör­re pro­jekt. Ef­tersom fa­mil­jen har vux­it har ock­så be­ho­vet av fler rum ökat. På sikt pla­ne­rar So­fia och Ro­bert en ut­bygg­nad på bak­si­dan där de vill in­rym­ma tvätt­stu­ga och sov­rum. Men först vän­tar ar­be­te i träd­går­den. Den har fått stå till­ba­ka ef­tersom fa­mil­jen har fo­ku­se­rat på allt ar­be­te inom­hus.

– Jag läng­tar ef­ter att plan­te­ra frukt­träd och bär­bus­kar. Och jag äls­kar hum­le och fö­re­stäl­ler mig klät­ter­ro­sor som får bre­da ut sig!

Ef­ter att ha träf­fat So­fia kan man in­te und­gå att und­ra över hur de får ihop all­ting med jobb, fy­ra barn och stän­digt nya bygg­pro­jekt. So­fia skrat­tar och be­rät­tar att hu­set är ett ge­men­samt in­tres­se och att de gär­na job­bar till­sam­mans. Kanske är det en för­ut­sätt­ning för att få det att fun­ge­ra.

– Vi är ett bra team. Vi för­sö­ker ock­så ak­ta oss för att gå i den fäl­la som så många har gjort när de har re­no­ve­rat sön­der si­na re­la­tio­ner. Vi tar oss tid för varand­ra, även om vi är mitt up­pe i en stor och stö­kig bygg­na­tion.

10 11 12 LI­TEN GÅRD

13

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.