För­läng som­ma­ren med blom­mi­ga rum

Leva & Bo - - Redaktören - KA­TA­RI­NA FORS­BERG Tf re­dak­tör LE­VA & BO

VI HAR IN­RETT ett var­dags­rum med lät­ta möb­ler i rot­ting och ett bord med mar­mor­ski­va och järn­sta­tiv, möb­ler som li­ka gär­na skul­le kun­na stå på en ve­ran­da. Den ljuv­li­ga ta­pe­ten av Em­ma von Bröms­sen är som häm­tad från en som­ma­räng och tex­tili­er­na går i him­lens färg. Att för­länga som­ma­ren och in­re­da med blom­mor och blad är ett bra tips för att få en hem­trev­lig käns­la året om. På si­dan 16 kan du lå­ta dig in­spi­re­ras.

Även om många blom­mor har hål­lit sig fi­na i si­na ut­om­huskru­kor he­la som­ma­ren, så kanske vis­sa har ta­git stryk av vär­me el­ler kons­ti­ga djur. Mör­darsnig­lar­na har fa­rit fram gans­ka hårt i mi­na ra­bat­ter. På si­dan 40 tip­sar vi om hur du kan för­nya ­kru­kor­na med oli­ka sen­som­mar­blom­mor. Väx­ter som blir fi­na he­la hös­ten och som ger plan­te­ring­ar­na ett lyft.

Sti­na i Jön­kö­ping in­re­der med ret­ropry­lar och lop­pis­fynd i en här­lig bland­ning. Här är det färg­starkt och fullt med per­son­li­ga lös­ning­ar, sär­skilt fin är häng­a­ren för al­la pors­lins­kop­par i oli­ka möns­ter och fär­ger som hon har i kö­ket. Läs mer på si­dan 48.

Con­ni i dans­ka Hum­le­baek har en lant­lig, ro­man­tisk stil. Hen­nes hem be­sö­ker vi på si­dan 22.

Nu när det går mot li­te mör­ka­re ti­der är det my­sigt att ord­na med sa­ker in­om­hus. På si­dan 32 kan du lä­sa om hur du fix­ar ett eget ­dres­singroom, en stor gar­de­rob med en mas­sa lyx­i­ga för­va­rings­möj­lig­he­ter.

Re­cept på kyck­ling på ett nytt sätt hit­tar du på si­dan 58. Spän­nan­de sma­ker som texmex och tan­do­o­ri sma­kar gott! Till ef­ter­rätt pas­sar det bra med här­li­ga chee­seca­kes, se si­dan 64.

Myc­ket nöje med läs­ning­en!

”Nu är det my­sigt att ord­na med sa­ker in­om­hus”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.