”Vårt form­språk är fan­ta­si­fullt”

Le­na Me­lin och Liv Giss­landi häm­tar in­spi­ra­tion från na­tu­ren, och bil­der­na är ful­la av blad, blom­mor och här­li­ga djur. Nu kan du kö­pa Smooth­li­fes bil­der i LE­VA & BO Shop­ping.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av KA­TA­RI­NA FORS­BERG

Be­rät­ta, vil­ka är ni?

– Vi träf­fa­des på Tex­til­hög­sko­lan i Borås, men vi gick in­te i sam­ma klass. Vi um­gicks myc­ket när vi ha­de ett ut­by­te­sår i Tai­wan, och vi spe­la­de i sam­ma fot­bollslag och gil­lar sport. Sen kom vi på att vi ha­de sam­ma ut­tryck, sä­ger Le­na.

– Vi pra­ta­de väl­digt länge om att gö­ra nå­got ihop. För nå­got år sen bör­ja­de vi och märk­te att vi pas­sa­de väl­digt bra till­sam­mans, sä­ger Liv. Två ut­tryck är bätt­re än ett! Hur kom det sig att ni bör­ja­de gö­ra prints?

– Vårt form­språk är fan­ta­si­fullt och pas­sar det gra­fis­ka ut­tryc­ket. Nam­net Smooth­li­fe är för­res­ten re­sul­ta­tet av Gö­te­borgs­hu­mor, smooth be­ty­der ju len och li­fe be­ty­der liv, sä­ger Le­na. Det är gans­ka många djur i era bil­der?

– Vi har den sti­len, vi gil­lar djur. Man kan in­te lå­ta bli att tyc­ka om djur. Vi gil­lar det li­te lek­ful­la, sä­ger Liv.

– Ja, att gö­ra så­dant som vi gil­lar på grän­sen mel­lan bar­nens värld och vux­en­värl­den, sä­ger Le­na. Vi har al­la ty­per av kun­der.

Det har gått bra för er?

– Det får man väl sä­ga, sä­ger Liv. Vi har pre­cis sålt två möns­ter till svens­ka in­red­nings­fö­re­tag som vi träf­fa­de på Formex och det är jät­te­kul.

– Det är nå­got som vi vill fort­sät­ta med, sä­ger Le­na. Men vi vill även säl­ja till pri­vat­per­so­ner som vill ha vå­ra prints på väg­gar­na. Hur be­hål­ler ni er kre­a­ti­vi­tet, blir ni ald­rig tröt­ta på att ska­pa sa­ker?

– Ibland blir man ju det, men det är ett jobb så man får ju ba­ra gö­ra det, sä­ger Liv. Ta­vel­väg­gar är po­pu­lä­ra nu, har ni någ­ra bra tips på hur man ska­par en vägg med era prints?

– Jag tyc­ker att det är fint att blan­da oli­ka stor­le­kar, kvadra­ter och rek­tang­lar, stör­re och mind­re tav­lor, sä­ger Le­na.

AKVARELL. Le­na Me­lin, till väns­ter, och Liv Giss­landi he­ter grun­dar­na ba­kom Smooth­li­fe. Nu kan du kö­pa prints av de­sign­du­on i LE­VA&BO Shop­ping, ”Foxy Pop­py”, 30 × 40 cen­ti­me­ter, kos­tar 299 kro­nor. LE­NA ME­LIN & LIV GISS­LANDI Bå­da är tex­til­de­sig­ner Ål­der: 26 och 29. Bor: Gö­te­borg. Gör: Bå­de är tex­til­de­sig­ner, ut­bil­da­de vid Borås tex­til­hög­sko­la. Ak­tu­el­la med: Säl­jer prints i LE­VA&BO Shop­ping, stäl­ler ut på Formex i au­gusti. Instagram:

@ smooth.li­fe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.