”Mam­ma tog med mig på lop­pi­sar, det har all­tid va­rit en del av mitt liv”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Det vi föll för var nog al­la vinklar och vrår. Hu­set är otro­ligt char­migt och har en bra plan­lös­ning med vindsvå­ning där kom­pi­sar och fa­milj kan bo över när de häl­sar på. Ett vå­nings­plan är so­ci­alt med stor mat­plats me­dan sov­rum­men lig­ger av­skilt på över­vå­ning­en. Det fanns så myc­ket po­ten­ti­al.

Se­dan flyt­ten har pa­ret re­no­ve­rat yt­skik­ten, kök, bad­rum och in­stal­le­rat berg­vär­me.

– Vi har haft pro­jekt i gång näs­tan he­la ti­den. Det är myc­ket ar­be­te att re­no­ve­ra ett hus, men jag och min man är ett bra team. Jag har myc­ket idéer och han är grymt bra på att för­verk­li­ga dem. För oss har det va­rit vik­tigt att hit­ta hu­sets käns­la, att ta va­ra på char­men.

STI­NAS STO­RA SAM­LING lop­pis­fynd kom även till an­vänd­ning un­der re­no­ve­ring­en. Ett gam­malt föns­ter sat­tes in i köks­väg­gen och i matrum­met häng­er en stor ljus­box med bud­ska­pet ”I ha­ve no ti­me for ne­ga­ti­ve bulls­hit”. Det är en gam­mal piz­ze­ri­askylt som hon har fyn­dat på Bloc­ket och se­dan smyc­kat med bok­stä­ver av de­korplast. In­tres­set för lop­pis har hängt med se­dan barn­do­men.

– Min mam­ma tog med mig på många lop­pi­sar, det har all­tid va­rit en del av mitt liv på nå­got sätt.

Ex­tra svag är Sti­na för pinn­sof­for och gam­la trapp­hus­tav­lor, men hon har även svårt att mot­stå ud­da in­du­stri­sto­lar och matrjo­sj ka­doc­kor.

– Man sä­ger väl att en sam­ling är när man har mer än tre av sam­ma sak? I så fall bör­jar jag sam­la på nya sa­ker var­je vec­ka! Jag tyc­ker att det är snyggt att grup­pe­ra sa­ker. Jag har många fi­na va­ser. Kof­fer­tar och res­väs­kor tyc­ker jag ock­så om att in­re­da med.

För­u­tom lop­pi­sar be­sö­ker hon nä­tet dag­li­gen i jakt på fynd.

LE­VA&BO • 8 9

10 VAR­DAGS­RUM

I soff­hör­nan har bar­nen en egen pinn­sof­fa. Ovan­för sof­fan häng­er en av hu­sets många stringhyl­lor. GRÖNSKA

Sti­na har inga gar­di­ner hem­ma men de­ko­re­rar gär­na fönst­ren med grö­na väx­ter. BLOMMIGT

Ta­pe­ten i sov­rum­met he­ter Blossom nostal­gic och kom­mer från Mr Pers­wall. Skyl­ten ovan­för säng­en kom­mer från ett gam­malt gym. KRE­A­TIV HÖR­NA

I li­ten vrå i an­slut­ning till sov­rum­met har Sti­na sin pys­sel­hör­na. Pre­sent­pap­per står fram­me i en gam­mal öl­back.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.