”Jag går ba­ra på det jag tyc­ker är snyggt och tän­ker in­te alls på tren­der”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Jag har grymt myc­ket be­vak­ning­ar på Bloc­ket, det är nog där jag fyn­dar all­ra mest! Det gäl­ler att an­vän­da väl­digt bre­da sökord och sö­ka i många oli­ka ka­te­go­ri­er, då går det att fyn­da.

Sti­na be­grän­sas in­te av nå­got sär­skilt kon­cept när hon in­re­der ut­an lå­ter mag­käns­lan sty­ra. Hem­met är en mix av fär­ger, möns­ter och sti­lar. Ingen­ting är omöj­ligt! Det gu­la trapp­räc­ket som väl­kom­nar oss i hal­len fick må­las åt­ta gång­er för att den bru­na fär­gen un­der in­te skul­le sy­nas ge­nom.

– Många tyc­ker nog att jag är vå­gad i min stil men jag går ba­ra på det jag tyc­ker är snyggt och tän­ker in­te alls på tren­der.

OM STI­NA SKUL­LE trött­na på hur det ser ut hem­ma finns lös­ning­en nä­ra till hands. Bå­de i käl­la­ren och på vin­den finns näm­li­gen lop­pis­fynd un­dan­stu­va­de som hon kan ploc­ka fram.

– En fre­dag­kväll kan jag få för mig att ploc­ka ner allt på väg­gar­na och mö­ble­ra om. Vårt hem för­änd­ras he­la ti­den. Jag kanske sprejmå­lar nå­got el­ler flyt­tar runt tav­lor, sa­ker­na by­ter plats of­ta. Det är av­kopp­ling för mig, sä­ger Sti­na.

FÖRVARING 11

Även i barn­rum­met an­vänds gam­la kof­fer­tar som förvaring för lek­sa­ker och barn­böc­ker.

BUDSKAP 12

Ljus­box­en med tex­ten God­natt min skatt är en gam­mal nödut­gångs­skylt som Sti­na har gjort om. Pom­poms i ta­ket ska­par en dröm­lik stäm­ning.

SOLGUL

13 Den gu­la trap­pan står i cent­rum hem­ma hos fa­mil­jen.

11 12

13

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.