Vil­ken ny­ans har gol­vet?

Hej, jag skul­le vil­ja ve­ta fär­gen på gol­vet i re­por­ta­get om ko­lo­nistu­gan i LE­VA&BO num­mer 30. Det är en så­dan här­lig blå ny­ans, skul­le pas­sa i min lil­la stu­ga som jag ska re­no­ve­ra! Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - GU­NIL­LA CARLS­SON

An­na som har den fi­na, lil­la ko­lo­nistu­gan i Väs­terås häl­sar att gol­vet är må­lat med en golv­färg från Bau­haus, som hon köp­te för tre år se­dan. Det är ing­en spe­ci­ell bland­ning ut­an fär­gen in­går i de­ras stan­dardsor­ti­ment. Hop­pas att du hit­tar rätt färg, an­nars kan du sä­kert ta med tid­ning­en till en fär­g­af­fär så hjäl­per de dig att blan­da till rätt ku­lör!

FO­TO PERNILLA SJÖHOLM

BLÅTT GOLV. I An­nas ko­lo­nistu­ga i Väs­terås går fär­ger­na i blått och vitt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.