”Jag gil­lar när det hän­der nå­got. Jag prop­par in pry­lar och blan­dar sti­lar”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

FÄRG­GLA­DA STO­LAR, VA­SER i mäng­der och tav­lor som ta­pet­se­rar näs­tan var­je vägg. Hem­ma hos Sti­na Isak­son i Jön­kö­ping går det in­te att se sig mätt på lop­pis­fynd. Tänk dig vit, stil­ren, av­ska­lad in­red­ning … Och se­dan mot­sat­sen. Så be­skri­ver hon själv sitt hem.

– Jag gil­lar när det hän­der nå­got, jag tyc­ker om att ha myc­ket sa­ker runt mig. Jag prop­par in pry­lar och blan­dar sti­lar. Det är myc­ket ro­li­ga­re så.

I det sto­ra trä­hu­set, som lig­ger i ett centralt vil­la­om­rå­de vid Vät­terns syd­spets, kan Sti­na äg­na sig åt sitt in­tres­se för in­red­ning fullt ut. Hon kal­lar sig själv för lop­pis­fan­tast och be­sö­ker minst en lopp­mark­nad i vec­kan. I år blev hon ut­sedd till Erik­shjäl­pens se­cond hand-pro­fil.

– Jag har all­tid va­rit svag för gam­la sa­ker och gil­lar fö­re­mål som har en histo­ria. Hit­tar jag en rik­tigt fin grej till rätt pris så slår jag all­tid till, även om jag in­te vet var jag ska ha den. Så har jag all­tid gjort. När vi flyt­ta­de hit fick jag änt­li­gen an­vänd­ning för mi­na sto­ra, otymp­li­ga in­du­stri­vå­gar och ne­on­bok­stä­ver.

FA­MIL­JEN FLYT­TA­DE TILL hu­set för två och ett halvt år se­dan. De gick på vis­ning­en av en slump.

– Vi triv­des jät­te­bra i vårt för­ra hus, men det var hälf­ten så stort och vi viss­te att vi nå­gon gång vil­le flyt­ta till stör­re. Vi ha­de tur, det var in­te sär­skilt många på vis­ning­en så vi kun­de läg­ga ett li­te lägre bud och vin­na än­då. Det var nog ödet.

Sti­na och hen­nes man föll för hu­set di­rekt, en gam­mal se­kel­skif tes­vil­la på 275 kvadrat­me­ter.

GOTT OM PLATS Sti­na och hen­nes man har öpp­nat upp mel­lan kök och mat­sal. Det sto­ra bor­det rym­mer minst 14 per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.