Bra golv­vård hål­ler trä­gol­ven vack­ra

Leva & Bo - - Lördags-marknaden -

Trä är ett le­van­de ma­te­ri­al och trä­golv krä­ver sin spe­ci­el­la om­sorg. Det är pre­cis som med hu­den på en män­ni­ska, en yta som ut­sätts för myc­ket och be­hö­ver skö­tas om re­gel­bun­det. Ett väl­be­va­rat golv be­ty­der att he­la hem­met mår bra. Bo­na vet pre­cis vil­ken sorts om­sorg ditt trä­golv be­hö­ver. Vi er­bju­der ett kom­plett golv­vårds­sy­stem för ditt hem, för att dina trä­golv ska hål­la sig vack­ra i ge­ne­ra­tio­ner. * En­ligt ett test ge­nom­fört av en obe­ro­en­de tred­je part 2015, ut­klas­sar kom­bi­na­tio­nen Bo­na Wood Flo­or Cle­a­ner och Bo­na Micro­fi­ber Cle­a­ning Pad 11 eu­ro­pe­is­ka kon­kur­ren­ter. Mer in­for­ma­tion på Bo­na.com Säljs bland an­nat hos Bau­haus, Bygg­hem­ma.se, Co­lo­ra­ma, Golv­ked­jan, Hap­py Ho­mes, Jem & Fix, Nord­sjö Idé & De­sign och RKV. Fler åter­för­säl­ja­re finns på www.bo­na.com/hit­ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.