Ska­pa vack­ra utekru­kor

Har som­ma­rens regn och het­ta gått hårt åt plan­te­ring­ar­na? För­nya med blom­mor som pas­sar sen­som­ma­ren. Än är det långt kvar till hös­ten!

Leva & Bo - - Innehåll - Av KA­TA­RI­NA FORS­BERG Fo­to BLOMSTERFRÄMJANDET Käl­lor BLOMSTERFRÄMJANDET, BLOMSTERLANDET, ODLA.NU

DET ÄR IN­TE al­la väx­ter som över­le­ver väd­rets skift­ning­ar. Och ibland har man kanske in­te va­rit hem­ma och vatt­nat or­dent­ligt. Där­för är det ro­ligt att fyl­la på kru­kor­na med nya blom­mor, många sen­som­mar blom­mor hål­ler sig näs­tan än­da till förs­ta fros­ten.

Träd­gårds­mäs­ta­ren Victo­ria Skog lund dri­ver Z etas träd­gård i söd­ra Stock­holm. Hen­nes fa­vo­ri­ter är cykla­men och sil­ver­bla­di­ga väx­ter.

– Det vik­ti­gas­te för att lyc­kas med cykla­men är att in­te vatt­na den för myc­ket, sä­ger hon. Vatt­na gär­na på jor­den på kru­kans kant, och väx­ten tyc­ker om mjukt vat­ten så regn­vat­ten blir per­fekt.

Till­sam­mans med pa­stell­fär­ga­de cykla­men pas­sar sil­ver­fär­ga­de väx­ter all­de­les ut­märkt.

– Grå väx­ters lug­nan­de på­ver­kan gör att fler star­ka fär­ger kan an­vän­das ut­an att re­sul­ta­tet blir rö­rigt, sä­ger Victo­ria Skoglund.

Att hål­la sig till en ny­ans är ett bra tips för att få ord­ning på kru­kor­na. I au­gusti–sep­tem­ber är det även fint med tak­lök och alun­rot i kru­kor­na, in­te så star­ka fär­ger ut­an lugnt och still­samt.

1 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.