In­spi­re­ras av ­Con­nis och Hen­riks lju­sa hem i Hum­le­bæk

Leva & Bo - - Innehåll -

Hen­rik och Con­ni har spe­ci­al­byggt en slags bar­disk runt spi­sen som gör att den blir gans­ka osyn­lig. Vill man hål­la koc­ken säll­skap så slår man sig ner på en av bar­sto­lar­na.

Kö­ket är i vi­tas­te vitt men hyl­lor­na är fyll­da av färg­glatt pors­lin. Con­ni har en för­kär­lek vack­ra pors­lins­före­mål.

CON­NI HAR MYC­KET pro­jekt på gång och bå­de hus och bu­tik ge­nom­sy­ras av små, spral­li­ga in­slag som hon lig­ger ba­kom.

Det gam­la mat­bor­det sål­des för in­te så länge se­dan på nä­tauk­tion och in kom hu­sets vack­ras­te mö­bel: Ett ro­bust mat­bord i pin­je­trä pro­du­ce­rat av en man på nor­ra Själ­land som im­por­te­rar gam­la dör­rar från Ki­na av vil­ka han till­ver­kar ge­dig­na bord i al­la for­mer och stor­le­kar. Och ing­et är det and­ra likt.

– Näs­ta pro­jekt i hu­set blir nog en pool med trädäck i träd­går­den. Det har vi läng­tat länge ef­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.