Form­gi­va­ren Yl­va Skarp blan­dar gam­malt och nytt

Form­gi­va­ren Yl­va Skarp har för­vand­lat en gam­mal sko­la i Lek­sand till sitt hem och blan­dar gam­malt och nytt för att ska­pa en per­son­lig stil.

Leva & Bo - - Innehåll - Yl­vas hem­ma­tips Av DANIELLE DEASISMONT Fo­to HE­LE­NA BLOM

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Jag fö­re­drar det per­son­li­ga fram­för att köra ett kon­cept. Min stil är eklek­tisk med en mix av gam­malt och nytt. Hu­set är ett tra­di­tio­nellt tim­mer­hus, men det fun­kar än­då väl­digt bra med mo­der­na möb­ler. Jag gil­lar kon­tras­ter­na.

Hur in­re­der du just nu?

– När vi flyt­ta­de in för 13 år se­dan må­la­de vi al­la väg­gar vi­ta. Det var ett bra ut­gångs­lä­ge men nu är jag in­ne på att an­vän­da mer färg, även om det mest blir svart och grått.

Du bor i en gam­mal sko­la.

– Ja, pre­cis. När vi köp­te den var det fak­tiskt ett mu­se­um för tenn­fi­gu­rer.

Vad var det ni föll för?

– Det var nog just att det in­te var ett van­ligt hus. Det är högt i tak med sto­ra, här­li­ga ytor. Dess­utom är lä­get bra och vi har sjön nä­ra. Har du nå­got pro­jekt på gång just nu?

– I bör­jan ha­de vi jät­te­myc­ket att re­no­ve­ra, det var tur att vi in­te för­stod in­nan hur myc­ket det var. Jag är bra på att sät­ta igång pro­jekt, men in­te li­ka bra på att av­slu­ta dem. Ibland är det skönt att ba­ra be­stäm­ma sig för att lan­da li­te och in­te dra igång nå­got nytt, då be­hö­ver man in­te ha då­ligt sam­ve­te.

När bör­ja­de ditt in­red­nings­in­tres­se?

– Jag har all­tid ve­lat ha det fint om­kring mig, det este­tis­ka med mo­de och in­red­ning har all­tid va­rit väl­digt vik­tigt. Jag tror på att ska­pa en om­giv­ning som är har­mo­nisk, det be­hö­ver jag för mitt väl­be­fin­nan­de.

Vad blir du in­spi­re­rad av?

– När man job­bar kreativt är in­spi­ra­tio­nen all­tid påkopp­lad på nå­got sätt. Det kan va­ra en shop­pingrun­da, ett be­sök på ett mu­se­um el­ler en skogs­pro­me­nad som ger mig idéer. Kre­a­ti­vi­te­ten är ingen­ting jag knäp­per på och av.

Vad är ditt bäs­ta köp?

– Det va­ri­e­rar från dag till dag. Ett tag sprang jag myc­ket på lop­pi­sar och då köp­te jag en del fär­gat glas som jag gil­lar väl­digt myc­ket. Nu är jag bätt­re på att tän­ka ge­nom mi­na köp och jag har in­te sam­ma be­hov av att för­nya mitt hem he­la ti­den. Jag tyc­ker all­tid att det är ro­li­ga­re att fyn­da, jag är rätt om­byt­lig och trött­nar på sa­ker ibland.

Vil­ken är din fa­vo­rit­plats hem­ma?

– Just på som­ma­ren är al­ta­nen el­ler båt­hu­set den bäs­ta plat­sen. En skön som­mar­kväll är det un­der­bart att sit­ta ute med ett glas rosé!

”Köp in­te ett fär­digt kon­cept rakt av ut­an in­red per­son­ligt”

STILMIX. Yl­va Skarp gil­lar kon­tras­ter och in­re­der med mo­der­na möb­ler i det tra­di­tio­nel­la tim­mer­hu­set i Da­lar­na. YL­VA SKARP Kal­li­graf & form­gi­va­re Ål­der: 46. Fa­milj: Man och två barn. Bor: Lek­sand. Gör: Kal­li­graf och form­gi­va­re känd bland an­nat för si­na prints.

Ak­tu­ell: Med en ut­ställ­ning på mäs­san Mai­son & Ob­jet i Pa­ris i bör­jan av sep­tem­ber. 10

Har­mo­nis­ka to­ner Vitt, svart och grått är den do­mi­ne­ran­de färgskalan hem­ma hos Yl­va.

Ett av Yl­vas fynd Den uni­ka dag­bäd­den har Yl­va fyn­dat på se­cond hand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.