Käns­lig hud?

Känns din hud stram? Hän­der det att den kli­ar, stic­ker, brän­ner el­ler rod­nar? Då kan du ha ex­tra käns­lig hud, nå­got som är van­li­ga­re än många tror.

Leva & Bo - - Nyfiken På -

Med ex­tra käns­lig hud me­nas hud som över­re­a­ge­rar på fak­to­rer som to­le­re­ras av nor­mal hud. Det kan till ex­em­pel va­ra stress, ky­la, UV­strål­ning, stark mat, al­ko­hol, fy­sisk ak­ti­vi­tet el­ler van­li­ga kos­me­tis­ka pro­duk­ter. Besvä­ren kan va­ra syn­li­ga och ytt­ra sig i form av torr­het, ut­slag och rod­nad, men de be­står of­ta­re av osyn­li­ga men obe­hag­li­ga hud­för­nim­mel­ser. Besvä­ren or­sa­kas av en kom­bi­na­tion av för­sva­gad hud­bar­riär och över­ak­ti­va nerv­fib­rer, som re­a­ge­rar ex­tra starkt och snabbt. Eu­ce­rin® har ef­ter lång forsk­ning och i nä­ra sam­ar­be­te med hud­lä­ka­re ta­git fram pro­duk­ter spe­ci­ellt ut­veck­la­de för hy­per­käns­lig hud, som vid dag­lig an­vänd­ning stär­ker hud­bar­riä­ren och hjäl­per till att re­du­ce­ra hu­dens käns­lig­het bå­de ome­del­bart och över tid. Det­ta är möj­ligt ge­nom den ak­ti­va och pa­ten­te­ra­de in­gre­di­en­sen SymSi­ti­ve®** som finns i al­la pro­duk­ter­na. Se­ri­en be­står av pro­duk­ter för dag­lig ren­gö­ring (tvål­fri) och vård. UltraSENSITIVE är an­pas­sad för den ex­tra käns­li­ga hu­den, bå­de torr och nor­mal/blan­dad till fet hud. An­tiREDNESS är för dig med käns­lig hud och rod­nad, även lämp­lig som kom­plet­te­ran­de hud­vård vid ro­sa­cea. Pro­duk­ter­na skyd­dar, lug­nar och ger in­ten­siv fukt. Det bäs­ta för dig med hy­per­käns­lig hud!

*Gäl­ler Eu­ce­rin An­tiREDNESS Soot­hing Ca­re. 86% av 240 test­pi­lo­ter re­kom­men­de­rar Eu­ce­rin UltraSENSITIVE Cle­an­sing Lo­tion, 79% av 236 test­pi­lo­ter re­kom­men­de­rar An­tiREDNESS Con­ce­aling Day Ca­re. Smart­son-kam­panj vår 2016, 300 test­pi­lo­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.