Jag vän­tar med att släp­pa in hös­ten

Leva & Bo - - Redaktören - KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

ÄN ÄR DET som­mar ute, även om kväl­lar­na bli­vit kor­ta­re och ky­li­ga­re. Själv för­sö­ker jag maxa njut­ning­en och vän­ta li­te med att släp­pa hös­ten över trös­keln. Ba­da även om vatt­net ny­per li­te i skin­net, äta mid­dag ut­om­hus och fros­sa i fruk­ter, bär och grön­sa­ker. Jag fun­de­rar på att slå till på in­fra­vär­me till träd­går­den för att yt­ter­li­ga­re för­länga sä­song­en en aning.

Ett an­nat sätt att för­länga ute­sä­song­en är att skaf­fa en bad­tun­na el­ler ett ute­spa. Per­fekt nu, men my­sigt även när det bli­vit kal­la­re. På si­dan 34 hit­tar hit­tar du en gui­de till oli­ka mo­del­ler i al­la pris­klas­ser, och på si­dan 46 tip­sar vi om snygg och smart inredning till ditt ute­spa.

Bän­kar syns över­allt i in­red­nings­värl­den, och det är en mångsidig mö­bel som kan fyl­la fle­ra funk­tio­ner. På si­dan 16 hit­tar du vå­ra bäs­ta tips på hur du in­re­der med bän­kar i var­dags­rum, mat­rum och sov­rum.

Hem­ma hos Christi­ne och Per i Skå­ne är in­red­ning­en luf­tig, kre­a­tiv och lek­full med många smar­ta idéer som pa­ret gjort själ­va. De­ras dröm­hem finns på si­dan 24. I Zlat­kos och Tan­jas pam­pi­ga te­gel­hus är det fullt av star­ka fär­ger och hu­set rym­mer rik­ti­ga prakt­möb­ler som blan­das med mo­der­na in­slag. Ki­ka in på si­dan 54.

Vi bju­der ock­så på lyx­i­ga, enk­la recept från vår nya kok­bok ”Ba­ka enk­la bröd”. Ma­ti­ga va­ri­an­ter som gril­la­de naan­bröd och ling­on­bröd el­ler sö­ta fa­vo­ri­ter som ci­trons­co­nes och nu­tel­la­bul­lar, se si­dan 64.

Väl­kom­men till ett nytt num­mer av LE­VA & BO!

”En bad­tun­na är per­fekt för att för­länga sä­song­en”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.