”Jag vill vi­su­a­li­se­ra käns­lor och ener­gi­er”

To­ve Frank har haft en ka­me­ra i han­den se­dan hon var li­ten. – Det är häf­tigt att kun­na fånga ett ögon­blick i en män­niskas liv, sä­ger hon. Nu kan du kö­pa hen­nes tav­lor i LE­VA & BO Shop­ping.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av KA­TA­RI­NA FORS­BERG

Be­rät­ta li­te om dig själv.

– Jag har fo­to­gra­fe­rat se­dan jag var fem år, då var det ju med film och kub-blix­tar på ka­me­ran som gäll­de. Re­dan när jag var el­va år bör­ja­de jag job­ba i ett labb, och jag har fo­to­gra­fe­rat i al­la år.

Hur ar­be­tar du?

– Jag har nog all­tid för­sökt att vi­su­a­li­se­ra de di­men­sio­ner som jag in­te kan upp­fat­ta med blot­ta ögat i för­bi­far­ten, käns­lor och ener­gi­er.

Hur kom­mer di­na bil­der till?

– Jag ploc­kar ihop de idéer jag har för att för­med­la en tan­ke el­ler en käns­la. Ibland job­bar jag med di­gi­tal bild­be­hand­ling, ibland in­te.

Vad har du för bak­grund?

– Jag har gått på Kul­tura­mas fo­to­sko­la och se­dan har jag job­bat som as­si­stent hos oli­ka fo­to­gra­fer. Jag är själv­lärd när det gäl­ler bild­be­hand­ling­en.

Har du all­tid va­rit så kre­a­tiv?

– All­tid. Jag bör­ja­de må­la när jag var tre år. Och jag har all­tid skri­vit.

Var­för bör­ja­de du gö­ra prints?

– Jag vil­le de­la min konst i ett bre­da­re per­spek­tiv, jag kän­de att jag kun­de till­fö­ra nå­got. Miljö och kva­li­tet har ock­så va­rit vik­tigt vid pro­duk­tio­nen av mi­na pro­duk­ter. En viss del av för­sälj­ning­en går till en mil­jö­or­ga­ni­sa­tion?

– Ja, de vill räd­da ko­rall­re­ven, nå­got jag vär­nar om. Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av ma­rin­bi­o­lo­gi.

Hur hit­tar du di­na mo­tiv?

– Jag bör­ja­de med att fo­to­gra­fe­ra por­trätt. Det är häf­tigt att man i ka­me­ran kan fånga ett ögon­blick i en män­niskas liv, käns­lor och histo­ri­er som ba­ra syns på bild.

Vad gör du här­näst?

– Jag har sam­ar­be­ten med oli­ka fö­re­tag där vi till­sam­mans tar fram pro­duk­ter in­om fo­to­konst, mo­de och in­te­ri­ör. Bland an­nat med en kol­lek­tion i ett sam­ar­be­te med Lo­ve war­ri­ors samt oli­ka pro­duk­ter med Mon­row and fri­ends.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.