”Jag äls­kar att hit­ta guld­korn”

I blog­ga­ren Isa­bel­le Pe­der­sens skif­tes­dröm mix­as in­red­ning­en. – Min stil har har gått från att va­ra väl­digt färg­glad till ex­tremt vin­ta­ge­in­spi­re­rad och ro­man­tisk, sä­ger hon. se­kel­

Leva & Bo - - Nyfiken På - Av DANIELLE DE­A­SIS­MONT Fo­to SE­BASTI­AN LAND­STRÖM

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Min in­red­nings­stil är nog väl­digt eklek­tisk. Jag för­sö­ker att få det ­per­son­ligt hem­ma ge­nom en här­lig mix av lop­pis­fynd, min­nen och de­sign­möb­ler. Jag har en för­kär­lek till fransk, bo­he­misk stil men tyc­ker ock­så om skan­di­na­visk de­sign, så jag ham­nar li­te mitt emel­lan på den ska­lan.

Har du all­tid haft sam­ma stil?

– Jag skul­le sä­ga att den har mog­nat med åren och bli­vit lug­na­re. Min stil har gått från att va­ra väl­digt färg­glad till ex­tremt vin­ta­ge­in­spi­re­rad och ro­man­tisk. I dag har jag lan­dat i en li­te do­va­re ska­la men med in­slag av mi­na ti­di­ga­re mer mar­kan­ta sti­lar.

Var kö­per du helst inredning?

– All­ra lyck­li­gast blir jag när jag kan svänga av en lands­väg och föl­ja en lop­pis­skylt. Det är in­te of­ta man hit­tar guld­korn men att gö­ra det är un­der­bart!

Vil­ken in­red­ningstrend är du trött på?

– Jag bör­jar bli li­te trött på den in­dust­ri­el­la tren­den. Den har hängt med så länge nu, jag tyc­ker egent­li­gen att den är snygg, men det kan lätt bli för myc­ket. När man ser nå­got över­allt för­svin­ner char­men till slut. Det kan va­ra svårt att hit­ta kär­nan i det man själv gil­lar.

Vad är ditt bäs­ta DIY-knep?

– An­vänd dig av det du har hem­ma. Har du ta­petres­ter över, klä in någ­ra skolå­dor och vips har du fi­na för­va­rings­lå­dor! Har du ett vitt pors­lin som du har trött­nat på? Stänk li­te färg på så får du ett lek­fullt pric­kigt pors­lin.

Vil­ket är ditt bäs­ta köp till hem­met?

– Jag och min man har pre­cis flyt­tat in i en ny lä­gen­het och har re­no­ve­rat he­la vå­ren, vi har köpt så myc­ket fint på sisto­ne. Det jag kanske är all­ra mest nöjd med just nu är vår nya sof­fa från Me­li Me­li ho­me. Jag har de se­nas­te åren ba­ra haft vin­ta­ge­sof­for och de är säl­lan skö­na. Nu köp­te vi en ny sof­fa som bå­de är fin och skön. Vad gil­lar du med om­rå­det du bor i?

– Jag har pre­cis åter­vänt till min hemstad Ös­tersund och hål­ler på att kän­na in sta­den som känns helt an­norlun­da nu mot när jag var ton­å­ring. Jag gil­lar små­stads­käns­lan och att det är så nä­ra till allt. Jag kan cyk­la hem­i­från och 15 mi­nu­ter se­na­re sit­ta på en pick­nick­filt vid Stor­sjön med fjäl­len som ut­sikt.

Vil­ken är din fa­vo­rit­plats hem­ma?

– Säng­en! Änt­li­gen får vi plats med en dub­bel­säng, ef­ter att ha so­vit två styc­ken i en 120-säng känns det så lyx­igt, som att bo på ho­tell var­je natt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.