”Den azur­blå fär­gen blir så vac­ker när so­len lig­ger på i kö­ket”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

NÅG­RA KILO­ME­TER FRÅN Mal­mös stads­gräns, mitt i gröns­kan, om­gi­ven av växt­hus och en ge­ne­rös träd­gård, lig­ger ett pam­pigt bei­ge­mu­rat hus med svar­ta tak­pan­nor på ett bru­tet tak.

Det­ta är in­te ba­ra fa­mil­jen Pers­sons hem. Här dri­ver Christi­ne sin in­red­nings­bu­tik och här­i­från sköts ock­så fa­mil­jens fö­re­tag Wa­sa­bi som er­bju­der bå­de inredning och fas­tig­hets­ser­vice.

Ur­sprungs­hu­set är byggt 1920. In­nan de flyt­ta­de hit bod­de Pers far­för­äld­rar här. Det var far­för­äld­rar­nas öns­kan att nå­got av bar­nen vil­le ta över de­ras hus och mark.

Tan­ken var att hu­set skul­le re­no­ve­ras men gans­ka snabbt in­såg fa­mil­jen att det var i allt­för då­ligt skick. De fick ri­va det mesta men bå­de Per och Christi­ne var fast be­slut­na om att byg­ga upp hu­set i sam­ma form. Hu­set ha­de en histo­ria som de vil­le be­va­ra.

– Det en­da som var kvar när vi ri­vit var mur­stoc­kar­na, be­rät­tar Christi­ne.

PER ÄR HANTVERKARE och Christi­ne in­re­da­re vil­ket gjor­de att de bygg­de upp hu­set helt själv. Det tog tre år och upp­tog all de­ras tid.

– Det är ett un­der att folk fort­fa­ran­de bjöd hem oss för vi var värl­dens trå­ki­gas­te. Allt hand­la­de om hu­set, be­rät­tar Christi­ne.

Utan­på är hu­set en ko­pia av det som bygg­des 1920, men ge­nom att in­te byg­ga upp al­la in­ner­väg­gar en­ligt ori­gi­na­let har de fått en öp­pen och luf­tig plan­lös­ning. I bur­språ­ket mot en­trén in­stal­le­ra­des ett glas­tak och fa­mil­jen fick ett kök un­der bar him­mel.

– Den är en av de mest lyc­ka­de in­stal­la­tio­ner­na, me­nar Christi­ne som äls­kar sto­ra rym­li­ga kök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.