”Ibland får vi brom­sa varand­ra li­te för att vi ska hin­na med an­nat än ar­be­te”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Och så fick jag in den azur­blå fär­gen som blir så vac­ker när so­len lig­ger på i kö­ket.

Det öpp­na kö­ket är ut­rus­tat med en väl till­ta­gen köksö med plats för gäs­ter. Här la­gas det myc­ket mat och fa­mil­jen har of­ta vän­ner hem­ma på mid­dag. Christi­nes spe­ci­a­li­tet är hen­nes eg­na krydd­bland­ning­ar. Ör­ter­na od­lar hon själv i sto­ra pall­kra­gar på fram­si­dan av hu­set. Hon säl­jer dem i sin lil­la bu­tik på går­den och an­vän­der dem i den eg­na mat­lag­ning­en.

RE­DAN I HAL­LEN möts man av var­dags­rum­met som med sin mju­ka ek­par­kett och sin rymd ska­par en väl­kom­nan­de yta. Här rå­der har­mo­ni och kre­a­ti­vi­tet med ro­li­ga de­tal­jer. Som väg­gen bakom trap­pen, klädd med brä­dor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.