”Det bäs­ta med vårt hem är kon­tras­ter­na”

Hem­ma hos fa­mil­jen Ne­da­nov­ski i Eslöv möts man av fär­ger, sto­ra väx­ter, fåg­lar och ro­li­ga ­in­red­nings­de­tal­jer. Väl­kom­men in i ett hus med ex­tra allt.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Text ANNA AHLHOLM Fo­to SO­FI SYKFONT

BÅ­DE ZLATKO OCH Tan­ja är föd­da i Eslöv. Ef­ter en tur för stu­di­er till Stock­holm flyt­ta­de pa­ret till­ba­ka till Eslöv och till hu­set där Zlatko vux­it upp. ”Lil­la slot­tet på åsen”, som pa­ret själ­va kal­lar hu­set, blev de­ras. – Jag har all­tid sagt att jag ska kö­pa till­ba­ka det en dag, sä­ger Zlatko. När min pap­pa dog och mam­ma blev själv be­stäm­de vi oss för att flyt­ta hem från Stock­holm.

I dag bor de al­li­hop, in­klu­si­ve far­mor, i det sto­ra hu­set på he­la 500 kvadrat­me­ter för­de­lat på två plan. Hu­set bygg­des för kom­mun­full­mäk­ti­ges ord­fö­ran­de och central­po­lis­che­fen Emanuel Möl­ler 1903.

Det pam­pi­ga hu­set har halv­torn och 80 föns­ter. Från början fanns ett ti­o­tal ka­kel­ug­nar, men ba­ra fy­ra åter­står. På över­vå­ning­en finns en ut­hyr­nings­lä­gen­het om 40 kvadrat­me­ter.

Un­der 1930-ta­let re­no­ve­ra­des hu­set och kö­ket flyt­ta­des från den ena fly­geln till hu­sets mitt. Där var det ti­di­ga­re öp­pet till nock, nå­got fa­mil­jen fun­de­rar på att åter­stäl­la i fram­ti­den.

RYMLIG VIL­LA

1 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.